Studenten kunnen uw tijdelijke personeelsbehoeftes invullen. Vanaf 1 januari 2012 zijn de RSZ-regels met betrekking tot de tewerkstelling van studenten echter grondig gewijzigd. Voortaan maken we geen onderscheid meer tussen de zomerperiode en de rest van het jaar. Studenten mogen nu 50 dagen per kalenderjaar werken en er is nog 1 solidariteitsbijdrage verplicht. Via een nieuwe webapplicatie op de site van de RSZ kan u het aantal dagen raadplegen die de studenten presteerden. Zijn er nog andere aandachtspunten?

50 dagen gespreid over het hele jaar met solidariteitsbijdrage

Tot vorig jaar mochten studenten 23 dagen werken in de zomerperiode (juli, augustus, september) en 23 dagen buiten de zomerperiode. Vanaf 2012 mogen studenten vijftig dagen werken, verspreid over het ganse jaar. De studenten en hun werkgevers moeten op die arbeid geen sociale bijdragen (35 % ten laste van de werkgever en 13,07 % ten laste van de werknemer die geen student is) betalen op voorwaarde dat de jaarlimiet van 50 dagen wordt nageleefd. Een solidariteitsbijdrage is wel verplicht. Die bedraagt 8,13% (vast percentage) van het loon: werkgevers betalen een bijdrage van 5,42% en studenten 2,71%. Voor de studenten is ook de werkgeversbijdrage van 0,01% voor het Asbestfonds verschuldigd. Vroeger verschilde de solidariteitsbijdrage naar gelang de student werkte tijdens de zomer (7,51 %) of buiten de zomer (12,51 %).

Dimona-aangifte

Als u een student tewerkstelt, moet u die aangeven bij de RSZ. In die elektronische Dimona–aangifte vermeldt u voortaan ook het aantal dagen waarop de student zal werken ingedeeld per kwartaal. Vroeger was het exacte aantal dagen niet nodig en volstond de periode waarin de student zou werken (begin- en einddatum). U kan het aantal dagen achteraf nog wijzigen als de student uiteindelijk niet het geplande aantal dagen heeft gewerkt. Dit kan tot uiterlijk de laatste vervaldag voor de trimestriële DmfA-aangifte waarin die dagen vallen.

Resterende dagen controleren via www.studentatwork.be

Zowel werkgevers als studenten kunnen op elk moment het aantal dagen dat de student al heeft gewerkt, raadplegen via een nieuwe webapplicatie van de RSZ: www.studentatwork.be. Die website verleent toegang tot de portaalsite van de sociale zekerheid: mysocialsecurity.be/student. Via een persoonlijke, beveiligde toegang kunnen studenten de dagen waarvoor een multi-Dimona is ingediend, raadplegen. Zij kunnen er ook een attest met het aantal resterende dagen afdrukken.

U kan bij de indiensttreding het saldo aan beschikbare arbeidsdagen van de student controleren via een toegangscode die de student meedeelt. Als u een multi-Dimona indient voor een student en hierbij het jaarlijks contingent van 50 arbeidsdagen overschrijdt, ontvangt u van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) een bericht en kan u op basis hiervan beslissen of u de student wel of niet tewerkstelt met betaling van socialezekerheidsbijdragen.
Als het contingent van 50 arbeidsdagen wordt overschreden bij één enkele werkgever, dan zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor de volledige periode van tewerkstelling bij die werkgever.
Als de overschrijding van het contingent van 50 arbeidsdagen zich voordoet bij verschillende werkgevers, worden de student en de werkgever die hem tewerkstelt op het moment van de overschrijding, slechts onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen vanaf de 51e dag op voorwaarde dat de werkgever vanaf de 51e dag een correcte DmfA-aangifte heeft gedaan.
De arbeidsprestaties die de student bij dezelfde of bij een andere werkgever heeft verricht voordat het maximum aantal arbeidsdagen werd overschreden, worden enkel aan de solidariteitsbijdrage onderworpen.

Studentenovereenkomst

De studentenovereenkomst is eigenlijk een gewone arbeidsovereenkomst met een aantal bijkomende voorwaarden. De overeenkomst moet voor ieder student afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt. U moet een kopie van de overeenkomst en een kopie van het ontvangstbewijs van de student van het arbeidsreglement binnen zeven dagen, volgend op het begin van de uitvoering van de overeenkomst bezorgen aan de arbeidsinspectie. Als u deze formaliteiten niet naleeft, kan de student de overeenkomst te allen tijde beëindigen zonder opzeggingstermijn of vergoeding.

Vroeger werden alleen contracten van hoogstens zes maanden als studentenovereenkomsten bestempeld. De duur van een studentenovereenkomst is nu uitgebreid tot twaalf maanden. Zo kunnen studenten twee volledige maanden werken in de zomer of 1 dag in het weekend gedurende een heel jaar. Contracten met studenten die meer dan twaalf maanden duren, worden niet meer beschouwd als studentenovereenkomsten, maar als gewone arbeidsovereenkomsten. Die studenten genieten dus niet van de bijzondere beschermingsmaatregelen.