Op 1 juni 2016 is de definitie van de ambachtsman in werking getreden. Ambachtslieden kunnen voortaan een wettelijke erkenning aanvragen bij de FOD Economie. Het wettelijk statuut en de erkenning als ambachtsman of als ambachtsonderneming levert een aantal voordelen op.

De ambachtelijke sector vertegenwoordigt 5% van alle btw-plichtige vennootschappen in ons land. Voor de wet is de ambachtsman voortaan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

Voorwaarden erkenning

De erkenning is enkel mogelijk voor de ambachtslieden die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven als handels-, ambachtelijke of niet-handelsonderneming naar privaat recht, voor de uitoefening van één of meerdere activiteiten. Ze is enkel van toepassing op ondernemingen die minder dan twintig werknemers tellen. De activiteit moet bestaan uit de productie, transformatie, reparatie of restauratie van voorwerpen of het leveren van diensten.
Bepalend voor de toekenning van de erkenning zijn het authentieke karakter van de activiteit, het belang van het manuele aspect en de kennis gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie (knowhow).

Aanvraagprocedure

Voldoet u aan de voorwaarden van de wet, dan kan u een aanvraag indienen bij de Commissie “Ambachtslieden” om de hoedanigheid van ambachtsman te verwerven. De aanvraag is volledig gratis. Het inlichtingenformulier (het model zit als bijlage bij het ministerieel besluit van 26 mei 2016) dient via e-mail of aangetekend te worden verstuurd naar:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie KMO-beleid
Secretariaat van de Commissie Ambachtslieden
North Gate III, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel. 02/277.79.36 (N)
Tel. 02/277.95.20 (F)
E-mail: ambachtsman-artisan@economie.fgov.be

De Commissie Ambachtslieden beslist uiterlijk twee maanden na ontvangst van het inlichtingenformulier. Die termijn wordt met dertig dagen verlengd bij een onderzoek ter plaatse.
Als uw dossier niet volledig is, wordt u binnen de vijftien dagen na ontvangst van het formulier verwittigd.
De beslissing van de Commissie wordt aangetekende meegedeeld. Als de Commissie geen beslissing neemt binnen de toegekende termijnen, wordt de beslissing als positief beschouwd en krijgt u de erkenning als ambachtsman/vrouw.

Duur erkenning

Een erkenning is geldig voor een periode van zes jaar. Ze begint te lopen vanaf de eerste dag na de gunstige beslissing.
Een verlenging kan ten vroegste één jaar en ten laatste drie maanden voor het einde van de geldigheidsduur worden aangevraagd.

Wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden, moet u dat onmiddellijk melden aan de Commissie Ambachtslieden.
Wie voor een periode van meer dan drie maanden niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, verliest de hoedanigheid van ambachtsman.

Binnen de dertig dagen na betekening van de beslissing van de Commissie Ambachtslieden, kan u beroep aantekenen tegen de beslissing. Dit beroep wordt behandeld door de Raad Ambachtslieden.

Een klacht indienen tegen een beslissing van de Commissie Ambachtslieden vereist de invulling van het klachtenformulier dat is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

Ambachtenregister

Alle ondernemingen die van de Commissie Ambachtslieden een wettelijke erkenning als ambachtsman krijgen, zullen in het ‘register van de ambachtslieden’ (ambachtenregister) terug te vinden zijn. Ook de beslissingen over de intrekking van de hoedanigheid als ambachtsman worden hierin opgenomen. Het register komt beschikbaar op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (excellijst met zoekmogelijkheden).

Voor elke onderneming bevat het register: het ondernemingsnummer; de naam, de benaming of de firmanaam van de onderneming; het volledige adres of de maatschappelijke zetel van de onderneming; het ondernemingstype; de contactgegevens van de onderneming; de begindatum en de einddatum (bij een intrekking) van de hoedanigheid van ambachtsman; de economische activiteit(en); en een hyperlink naar de gegevens beschikbaar in de KBO Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voordelen erkenning

Naast de opname van de beroepstitel in het ambachtenregister, mogen zelfstandigen of ondernemingen die wettelijk als ambachtsman of ambachtsonderneming zijn erkend, een logo gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken bij het publiek. Het logo is een ronde stempel die een officiële bevestiging van het ambacht aangeeft.
De Economische Inspectie van de FOD Economie kijkt toe op het correct gebruik van het logo.