Sinds 1992 moeten vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen. De bijdrage is elk jaar verschuldigd tegen 30 juni. Opvallend: dit jaar verandert de bijdrage helemaal niet ten opzichte van vorig jaar.

Alle vennootschappen

Alle vennootschappen die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting (hetzij als Belgische vennootschap, hetzij als Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Op basis van die aansluiting zijn zij een vennootschapsbijdrage verschuldigd. Het bedrag van de bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van de vennootschap. Voor 2022 wordt er gekeken naar het balanstotaal van 2020.

Bedraagt dat balanstotaal 746.410,17 euro of minder, dan is de bijdrage gelijk aan 347,50 euro. Overschrijdt het die grens, dan is de bijdrage gelijk aan 868 euro.

Pas opgerichte vennootschappen hebben geen voorlaatst afgesloten boekjaar en betalen de lage bijdrage van 347,50 euro.

Dit waren de bedragen voor 2021, maar in 2022 verandert er niets. Dat is verwonderlijk, omdat er aanvankelijk aangekondigd werd dat de bijdragen geïndexeerd zouden worden.

Te betalen tegen…

In principe moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betaald worden vóór 1 juli van het bijdragejaar. 

Als het om een pas opgerichte vennootschap gaat, dan gelden er andere regels. Werd de vennootschap opgericht in januari, februari of maart, dan moet de bijdrage ook betaald worden vóór 1 juli van dat jaar. Werd de vennootschap opgericht op of na 1 april, dan is er dat jaar zelf ook nog een bijdrage verschuldigd, maar moet die pas betaald worden uiterlijk op de laatste dag van de 3e maand die volgt op de maand waarin de vennootschap werd opgericht.

Noteer dat tijdens de coronacrisis de vennootschappen, zowel in 2020 als in 2021, uitstel kregen voor de betaling van de bijdrage, telkens tot 31 oktober.

Maar in 2022 was er tot eind oktober geen enkel nieuws over de bijdrage. Op 28 oktober 2022 keurde de regering dan eindelijk een koninklijk besluit goed met de nieuwe regels:

Zoals gezegd, blijft de grens van 746.410,17 euro ongewijzigd.

Ook de bijdrage van 347,50 euro of 868,00 euro verandert niet.

De uiterste datum van betaling zou 31 december 2022 zijn.

Vrijstellingen

Er zijn drie situaties waarin er geen bijdrage verschuldigd is:

in geval van faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord;

bij niet-actieve vennootschappen (alleen als de vennootschap tijdens het volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend);

bij startende vennootschappen (Het gaat dan om een tijdelijke vrijstelling tijdens de eerste 3 jaren van hun bestaan, te rekenen vanaf het jaar van oprichting).

Verantwoordelijkheid bestuurder

Noteer nog dat de bestuurder van de vennootschap mee verantwoordelijk is voor de betaling van de bijdrage. Als de vennootschap de vennootschapsbijdrage niet betaalt, kan het sociaal verzekeringsfonds zich rechtstreeks tot de bestuurder richten voor betaling.