Bedrijfsleiders zijn verplicht bedrijfsvoorheffing om bezoldigingen en toegekende voordelen aan te geven en te betalen. Doen ze dat niet, dan riskeert hun onderneming een boete of zelfs een belastingverhoging. De fiscus kondigde eind juni een nieuwe controleactie aan.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Het bedrag wordt maandelijks door de werkgever op het belastbare loon ingehouden. Ook op het loon van bedrijfsleiders moet een bedrijfsvoorheffing ingehouden en aangegeven worden. In de praktijk gebeurt dat echter niet altijd even stipt, of soms zelfs helemaal niet.

Loon en bedrijfsvoorheffing voor zelfstandigen

Het staat zelfstandige bedrijfsleiders vrij om hun loon wekelijks, maandelijks, trimestrieel of volgens een andere frequentie uit te betalen. De bedrijfsvoorheffing volgt diezelfde frequentie. Wie zich maandelijks een bezoldiging uitbetaalt, zal ook maandelijks – vóór de 15de van de maand die volgt op de toekenning van de bezoldiging – bedrijfsvoorheffing moeten doorstorten aan de fiscus. Voordelen van alle aard, zoals een bedrijfswagen, worden ook beschouwd als een beroepsinkomen en volgen dus hetzelfde principe.

Let op, de bedrijfsvoorheffing is niet te verwarren met de voorafbetalingen die zelfstandigen periodiek kunnen doen om belastingvermeerdering te vermijden. Over dit topic leest u hier meer.

Strenge controleacties op correcte aangifte en betaling bedrijfsvoorheffing

Sommige bedrijfsleiders geven hun lonen en voordelen van alle aard niet (of niet volledig) aan. Of men geeft lonen en voordelen in één keer aan op het einde van het jaar, hoewel ze maandelijks of trimestrieel toegekend worden. Dat is in strijd met de wet, zegt de fiscus, en dus komen er controleacties. Het doel is ondernemingen te sensibiliseren en aan te zetten om hun verplichtingen rond de bedrijfsvoorheffing correct na te leven vanaf het inkomstenjaar 2023.

Sancties bij foutieve inhouding bedrijfsvoorheffing

Aan de betrokken onderneming kunnen nalatigheidsinteresten (tussen de 4% en 10%), administratieve boetes en eventueel ook belastingverhogingen worden opgelegd. Maar ook de bedrijfsleider wordt geviseerd, want de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt door de fiscus automatisch beschouwd als een voordeel van alle aard.