De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek bekendgemaakt voor investeringen die gedaan worden tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2012 (boekjaren die afsluiten tussen 31 december 2011 en 30 december 2012). De percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van die voor aanslagjaar 2011. Sommige adressen voor het aanvragen van de attesten wijzigden wel.

De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek bekendgemaakt voor investeringen die gedaan worden tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2012 (boekjaren die afsluiten tussen 31 december 2011 en 30 december 2012). De percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van die voor aanslagjaar 2011. Sommige adressen voor het aanvragen van de attesten wijzigden wel.

Berekening investeringsaftrek

Vennootschappen die bepaalde investeringen doen, kunnen van een belastingaftrek genieten. Deze belastingaftrek kan op twee manieren berekend worden: de eenmalige aftrek of de gespreide aftrek.  Het type van investering en wie de investering doet (natuurlijke persoon of vennootschap) bepaalt welke berekeningsmethode gehanteerd moet worden.

Welke investeringen?

De investering moet aan volgende voorwaarden voldoen om van de belastingaftrek te genieten.

het moet gaan om materiële of immateriële vaste activa;

nieuw op het moment van aankoop of realisatie;

de investering moet gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk. U moet de aanvraag voor aftrek doen in de aangifte die betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin u de aankoop heeft gedaan;

enkel gebruikt voor beroepsdoeleinden in België;

de activa moet afschrijfbaar zijn en over een minimumperiode van 3 jaar afgeschreven worden.

De fiscus heeft een lijst gemaakt van de investeringen die niet in aanmerking komen voor de aftrek.

Eenmalige aftrek

Het eerste type van investeringsaftrek is de eenmalige aftrek. Deze wordt berekend als een percentage van de aanschafwaarde van de investering. Dat bedrag kan u éénmalig in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelastingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de percentages die van toepassing zijn. Deze zijn afhankelijk van het type van investering en of de investering door een natuurlijk persoon dan wel door een vennootschap gedaan wordt.

Natuurlijke personen

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en oplaadstations voor elektrische voertuigen : 13,5 %

investeringen in beveiliging : 20,5 %

andere investeringen : 3,5 %

Vennootschappen

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en oplaadstations voor elektrische voertuigen : 13,5 %

investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten : 3 %

kmo’s die investeren in beveiliging : 20,5 %

zeeschepen door vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen : 30%

Voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet u als vennootschap kiezen tussen de eenmalige aftrek en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Gespreide aftrek

Het tweede type investeringsaftrek is de gespreide aftrek. Deze wordt berekend als een percentage van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de investering. Op die manier wordt de investeringsaftrek gespreid over de afschrijvingsperiode van de activa.
In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk worden aangenomen.

Deze aftrek kan alleen toegepast worden door belastingplichtigen die op de eerste dag van het jaar minder dan 20 werknemers tewerkstellen.

Er is één uitzondering voorzien, namelijk voor milieuvriendelijke investeringen. Ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, kan u van een gespreide aftrek genieten die  20,5% bedraagt van de jaarlijkse afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Aanvraag attesten

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, terecht bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.80.23, fax. 02/553.80.55, www.lne.be;

het Waals Gewest (nieuw adres): Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.95.92, fax. 081/64.95.33 (nieuw faxnummer), www.environnement.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.75.22, fax. 02/775.76.21, www.leefmilieubrussel.be.

Wie een attest voor energiebesparende investeringen moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende instanties terecht:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, www.energiesparen.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l’Energie et du Bâtiment durable, Avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes, tel. 081/33.55.14, fax. 081/33.55.11, www.energie.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.78.02, fax. 02/775.76.21, www.leefmilieubrussel.be.