De investeringsaftrek voor de beveiliging van beroepslokalen is sinds aanslagjaar 2010 uitgebreid naar de beveiliging van bedrijfswagens. De administratie heeft nu de voorwaarden bepaald om van de aftrek te genieten. Vennootschappen die investeringen doen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen 20,50% van het geïnvesteerde bedrag in mindering brengen van hun belastbare basis (tarief aanslagjaar 2011 en 2012).

 Een belastingaftrek voor investeringen in beveiliging

De investeringsaftrek biedt vennootschapen de mogelijkheid om van een belastingaftrek te genieten wanneer bepaalde investeringen gedaan worden. De aftrek wordt berekend als een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de nieuwe materiële of immateriële vaste activa. Er zijn twee types van investeringsaftrek: de eenmalige investeringsaftrek en de gespreide investeringsaftrek.

Investeringen in de beveiliging van beroepslokalen en bedrijfswagens komen in aanmerking voor de eenmalige verhoogde investeringsaftrek. Voor aanslagjaar 2011 (boekjaren die eindigen tussen 31 december 2010 en 30 december 2011) bedraagt dat percentage 20,5% (voor aanslagjaar 2012 geldt hetzelfde percentage – bericht Belgisch Staatsblad dd. 28 januari 2011). Ondernemingen die investeren in de beveiliging van hun bedrijfswagens, kunnen dus in het jaar van de investering 20,5% van de aankoopwaarde van de investering in één keer aftrek brengen van hun belastbare basis. De investeringsaftrek voor de beveiliging van beroepslokalen en bedrijfswagens, moet in één keer afgetrokken worden en kan niet gespreid worden.

De fiscus heeft verduidelijkt wat hij verstaat onder “bedrijfsvoertuig” en welke investeringen in aanmerking komen voor de aftrek.

Onder bedrijfsvoertuig wordt verstaan :

voertuigen gebruikt voor bezoldigd personenvervoer, met name autobussen, autocars en de autovoertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of een verhuring met bestuurder;

voertuigen gebruikt voor goederenvervoer, met name trekkers en vrachtwagens, en aanhangwagens en opleggers met een maximum toegelaten massa van 4 ton.

Voor de investeringen in beveiligingen komt volgende in aanmerking:

immobilisatiesystemen die het starten van het bedrijfsvoertuig beletten;

alarmsystemen die de inbraak of geweldsuitoefening in het bedrijfsvoertuig detecteren;

alarmsystemen die door de chauffeur van het bedrijfsvoertuig kunnen worden ingeschakeld bij het opmerken van een poging tot inbraak of geweldpleging;

nadiefstalsystemen die erop gericht zijn te verhinderen dat een gestolen voertuig verdwijnt of die een gestolen bedrijfsvoertuig kunnen positioneren en volgen;

sloten en andere beveiligingssystemen die de toegang tot het bedrijfsvoertuig verhinderen of vertragen.

Alleen voor kleine vennootschappen

De investeringsaftrek voor de beveiliging van bedrijfswagens is alleen beschikbaar voor binnenlandse “kmo-vennootschappen”. Volgende twee types van vennootschappen komen hiervoor in aanmerking:

binnenlandse vennootschappen waarvan de aandelen voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen;

vennootschappen die klein zijn volgens het wetboek vennootschapsrecht. Deze vennootschappen mogen bijvoorbeeld niet meer dan 50 personeelsleden hebben, hun jaaromzet mag niet hoger zijn dan 7.300.000 euro en er is een beperking voorzien van het balanstotaal.

Formaliteiten

De alarmsystemen moeten geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming. Deze onderneming moet een factuur uitreiken die aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet de installateur op de factuur verklaren dat het geïnstalleerd materieel gecertificeerd is volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm. Daarnaast moet hij verklaren dat het geplaatst materieel het stelen van het bedrijfsvoertuig beoogt te verhinderen of te vertragen of  dat het geplaatst materieel een slot of een ander beveiligingssysteem is die op het bedrijfsvoertuig wordt geplaatst.

De belastingplichtige moet een aantal documenten bewaren in geval de fiscus een belastingcontrole aankondigt zoals de factuur, het betalingsbewijs van het bedrag op de factuur en een attest.

Tenslotte moet de belastingplichtige een formulier 275U bij de aangifte in de vennootschapsbelasting voegen.