Ondernemingen (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel: de investeringsaftrek. De uitgaven gedaan voor de nieuwe investeringen, mogen gedeeltelijk in mindering worden gebracht van de belastbare inkomsten van de onderneming. De percentages voor investeringen gedaan in 2016 (aanslagjaar 2017) zijn grotendeels gelijk gebleven aan vorig jaar. Toch zijn er enkele kleine wijzigingen.

Eenmalige aftrek

De nieuwe percentages die we hier vermelden zijn van toepassing voor investeringen gedaan in 2016 (aanslagjaar 2017). Dit zijn dezelfde percentages als voor aanslagjaar 2016 (investeringen gedaan in 2015).

Natuurlijke personen

-octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en digitale investeringen: 13,5 %

– investeringen in beveiliging: 20,5 %

– andere investeringen: 8 %

Vennootschappen

voor alle vennootschappen

– octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5 %

Let wel op: vennootschappen die hebben gekozen voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, genieten al van een ander fiscaal voordeel, zij kunnen geen beroep meer doen op deze investeringsaftrek.

voor grote vennootschappen

– investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3 % (voor kmo’s is deze aftrek niet langer relevant, aangezien die beroep kunnen doen op de investeringsaftrek voor andere investeringen die voor kmo’s hoger is: 8 %).

voor binnenlandse kmo’s

– investeringen in beveiliging: 20,5 %

– digitale investeringen: 13,50 %

– andere investeringen: 8 %

voor vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen

– investeringen in zeeschepen : 30 %

Gespreide aftrek

Natuurlijke personen-ondernemers die op 1 januari 2016 minder dan 20 werknemers tewerkstelden, kunnen de gespreide aftrek toepassen. In dat geval bedraagt de aftrek elk jaar waarin deze investering wordt afgeschreven 10,5 % van de afschrijving van dat jaar.

Hierop bestaat een uitzondering voor milieuvriendelijke investeringen. Zowel natuurlijke personen als vennootschappen kunnen ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, van een gespreide aftrek genieten die  20,5 % bedraagt van de jaarlijkse afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en hoogtechnologische investeringen.

Aanvraag attesten

Om de aftrek te kunnen toepassen, moet u bij de bevoegde gewestelijke overheden een attest aanvragen.

Een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kan u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.80.56 of 02/553.80.62; fax. 02/553.80.55, www.lne.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.96.87, fax. 081/64.95.33, www.environnement.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.76.24, fax. 02/775.75.05, www.leefmilieubrussel.be

Een attest voor energiebesparende investeringen kan u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, www.energiesparen.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l’Energie et du Bâtiment durable, Chaussée de Liège 140-142, 5100 Jambes, tel. 081/48.63.35, fax. 081/48.63.03, www.energie.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/563.43.17 of 02/563.43.54, www.leefmilieubrussel.be