Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel: de investeringsaftrek. De uitgaven gedaan voor de nieuwe investeringen, mogen immers gedeeltelijk in mindering worden gebracht van de belastbare inkomsten van de ondernemingen. Zowel natuurlijke personen met een eenmanszaak als vennootschappen kunnen er van genieten. Nadat de afgelopen jaren de percentages van de investeringsaftrek steeds verminderden, zijn ze dit jaar gelijk gebleven aan vorig jaar.

Wat is de investeringsaftrek en wie heeft er recht op?

De investeringsaftrek is een fiscale tegemoetkoming om ondernemingen aan te moedigen te blijven inzetten op o.a. (i) onderzoek en ontwikkeling, (ii) milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen en (iii) beveiliging.  Het voordeel is gelijk aan een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa waarin een onderneming investeert.

Zowel ondernemers-natuurlijke personen als vennootschappen kunnen van de investeringsaftrek gebruik maken.

Een onderneming heeft de keuze uit twee soorten: de eenmalige investeringsaftrek (die in één keer wordt gebruikt) en de gespreide investeringsaftrek (die wordt gespreid in de tijd, naar gelang de activa waarin werd geïnvesteerd, worden afgeschreven).

Om voor de investeringsaftrek in aanmerking te komen, moet de investering aan de volgende voorwaarden voldoen:

de investering heeft betrekking op materiële of immateriële vaste activa;

de activa zijn nieuw op het moment van aankoop of realisatie;

de investering vindt plaats tijdens het belastbare tijdperk, nl. 2015. De aanvraag voor toepassing van de aftrek moet gebeuren in de aangifte die betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin u de investering heeft gedaan (voor investeringen in 2015 is dat de aangifte die in 2016 moet worden ingediend);

u gebruikt de activa enkel voor beroepsdoeleinden in België;

de activa moeten afschrijfbaar zijn en over een minimumperiode van drie jaar afgeschreven worden.

Eenmalige aftrek

De nieuwe percentages die we hier vermelden zijn van toepassing voor investeringen gedaan in 2015 (aanslagjaar 2016). Dit zijn de zelfde percentages als voor aanslagjaar 2015 (investeringen gedaan in 2014).

Natuurlijke personen

-octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5 %

– investeringen in beveiliging : 20,5 %

– andere investeringen : 3,5 %

Vennootschappen

voor alle vennootschappen

– octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen : 13,5 %

Let wel op: vennootschappen die hebben gekozen voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, genieten al van een ander fiscaal voordeel en kunnen geen beroep meer doen op deze investeringsaftrek.

– investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten : 3 %

voor binnenlandse kmo’s

– investeringen in beveiliging : 20,5 %

– andere investeringen gedaan in 2015: 4 %
Let wel op: deze investeringsaftrek geldt enkel voor vennootschappen die klein zijn in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en op voorwaarde dat ze geen gebruik maken van de notionele interestaftrek (aftrek voor risicokapitaal).

voor vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen

– investeringen in zeeschepen : 30%

Gespreide aftrek

Natuurlijke personen-ondernemers die op 1 januari 2015 minder dan 20 werknemers tewerkstelden, kunnen de gespreide aftrek toepassen. In dat geval bedraagt de aftrek elk jaar waarin deze investering wordt afgeschreven 10,5 % van de afschrijving van dat jaar.

Hierop bestaat een uitzondering voor milieuvriendelijke investeringen. Zowel natuurlijke personen als vennootschappen kunnen ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, van een gespreide aftrek genieten die  20,5% bedraagt van de jaarlijkse afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Aanvraag attesten

Om de aftrek te kunnen toepassen, moet u bij de bevoegde gewestelijke overheden een attest aanvragen. Hieronder vindt u de adressen van de bevoegde instanties van elk gewest.

Let op. Enkele gegevens zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: zij staan in het vet.

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, terecht bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.80.56 of 02/553.80.62; fax. 02/553.80.55, www.lne.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.96.87, fax. 081/64.95.33, www.environnement.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.76.24, fax. 02/775.75.05, www.leefmilieubrussel.be .

Wie een attest voor energiebesparende investeringen moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende instanties terecht:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, www.energiesparen.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l’Energie et du Bâtiment durable, Chaussée de Liège 140-142, 5100 Jambes, tel. 081/48.63.35, fax. 081/48.63.03, www.energie.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/563.43.17 of 02/563.43.54, www.leefmilieubrussel.be.