We wezen er al eerder op hoe de regering (startende) ondernemers een steun in de rug wil geven. In de programmawet staan er dan ook twee maatregelen die het voor belastingplichtigen interessant maken om te investeren in starters. De belastingvermindering (30 % of 45 %) voor wie risicovol investeert hebben we al besproken. U kan echter ook investeren in een starter door hem via een erkend crowdfundingplatform een lening te verstrekken.

Crowdfunding

Crowdfunding kan op verschillende manieren gebeuren: in sommige gevallen doet de crowdfunder een gift aan de ondernemer waarvoor hij niets krijgt, in andere gevallen krijgt hij geen interest maar een kleine beloning in natura (gebeurt bv. vaak in de artistieke sector, waarbij via crowdfunding een film of album wordt gerealiseerd en de investeerders een cd of een ticketje voor de film krijgen).

Het door de programmawet op poten gezette systeem, geeft de participanten recht op interesten. Daarin zit ook het grote verschil met de tax shelter. De tax shelter-investeerders nemen deel in het risicodragend kapitaal van de onderneming, waarvoor ze aandelen en eventueel dividenden krijgen. Via de crowdfunding-formule worden leningen gegeven (= niet-risicodragende investering), waarvoor de kredietverstrekker wordt vergoed met interesten.

Let op: via sommige crowfundingplatforms kan je ook investeren in risicodragend kapitaal van een onderneming. Zij vallen niet onder het hier besproken systeem.

Een lening verstrekken aan een startende kmo

Ook hier weer komen enkel leningen aan startende kmo’s in aanmerking. Dezelfde regels gelden als voor de tax shelter. We brengen ze even in herinnering:

een onderneming is een starter in de eerste vier jaar van haar bestaan (deze periode wordt berekend vanaf de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen). Zijn geen starters: (i) een ondernemer die zijn eenmanszaak omvormt in een vennootschap, maar dezelfde activiteit blijft uitoefenen, (ii) vennootschappen die ontstaan uit de fusie of splitsing van bestaande vennootschappen;

om te bepalen of een onderneming klein is, wordt er niet (enkel) gekeken naar artikel 15 W.Venn., maar ook naar de boekhoudrichtlijn. Op basis daarvan wordt er een onderscheid gemaakt tussen micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen: (i) een micro-onderneming heeft een balanstotaal van max. 350.000 euro, een omzet (excl. btw) van 700.000 euro en maximaal tien personeelsleden, (ii) een kleine onderneming heeft een balanstotaal van max. 3.650.000 euro, een omzet (excl. btw) van 7.300.000 euro en maximaal vijftig personeelsleden; (iii) een middelgrote onderneming heeft een balanstotaal van max. 20 miljoen euro, een omzet (excl. btw) van 40 miljoen euro en maximaal vijftig personeelsleden.

Bij deze maatregel komen ook leningen aan middelgrote ondernemingen in aanmerking. Wie dus in een middelgrote onderneming wil investeren, moet sowieso voor crowdfunding kiezen. Middelgrote ondernemingen komen immers niet voor de tax shelter (belastingvermindering) in aanmerking, dat regime is beperkt tot micro- en kleine ondernemingen.

Wat moet u ervoor doen

U moet via een crowdfundingplatform een lening verstrekken aan een startende ondernemer.

Enkele Belgische crowdfundingplatforms:

Bolero Crowdfunding Platform (www.bolero-crowdfunding.be);

My Micro Invest (www.MyMicroInvest.com);

Angel.me (www.angel.me).

Let dus op: als u rechtstreeks een lening verstrekt aan een startende ondernemer komt u niet voor het fiscaal voordeel in aanmerking. In Vlaanderen zou dan wel eventueel de belastingvermindering voor de winwinlening van toepassing kunnen zijn.

U kan maximaal een lening van 15.000 euro verstrekken onder deze gunstmaatregel: desgevallend verdeeld over verschillende leningen aan verschillende starters. Dit bedrag geldt per kredietverstrekker: u kan dus niet aan meerdere starters elk 15.000 euro lenen, maar wel 15.000 euro onder enkele starters verdelen.

De maatregel geldt voor leningen afgesloten vanaf 1 augustus 2015, die een looptijd hebben van minstens vier jaar. Als de onderneming de lening eerder terugbetaalt, is er geen sanctie: u moet dus niet alsnog toch belasting betalen op de interesten die u ondertussen al ontving. Het enige resultaat is dat u geen interesten meer krijgt (want lening is terugbetaald)  en dus geen nood meer heeft aan de vrijstelling.

Wat krijgt u ervoor: geen roerende voorheffing op de interesten die u ontvangt

U geniet een vrijstelling voor de interesten die u ontvangt. Deze interesten zijn geen belastbare inkomsten zijn: er is geen roerende voorheffing of personenbelasting/belasting der niet inwoners op verschuldigd.

Bedraagt de geleende som meer dan 15.000 euro, dan zijn de interesten voor het bedrag dat deze drempel overschrijdt wel belastbaar.

Voorbeeld

U verstrekt via een crowdfundingplatform 20.000 euro aan een startende vennootschap. U krijgt daarvoor 10 % interest. Op de eerste 15.000 euro krijgt u 1.500 euro interest = geen belastbaar inkomen, dus vrijgesteld. Op de schijf die deze drempel overschrijdt (5.000 euro) betaalt u wel: 500 euro interesten (op de schijf van 15.000 tot 20.000), waarop de vennootschap 25 % roerende voorheffing zal moeten inhouden.

Belangrijke verschillen met de tax shelter

We zetten nog even de verschillen met de andere nieuwe maatregel (belastingvermindering) op een rijtje:

crowdfunding is geen investering in het risicodragend kapitaal, maar een lening;

bedrijfsleiders mogen wel een lening verstrekken aan hun eigen onderneming;

ook leningen aan middelgrote ondernemingen komen in aanmerking.