Vennootschappen die investeren in onderzoek en ontwikkeling kunnen daarvoor een fiscaal voordeel krijgen. Ze hebben daarbij keuze uit een investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen of een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Vandaag bekijken we dit belastingkrediet van naderbij.

Een belastingkrediet

Dankzij het belastingkrediet, zal een vennootschap (omdat ze investeringen doet) minder belastingen moeten betalen. Eerst wordt berekend hoeveel belasting de vennootschap zou moeten betalen (als ze geen recht hadden op het krediet). Vervolgens wordt het bedrag van het krediet berekend. Dit bedrag wordt rechtstreeks afgetrokken van de verschuldigde belasting. De vennootschap kan dit krediet (1) eenmalig aftrekken of (2) in de tijd spreiden.

(1) Eenmalig

Het tarief van het belastingkrediet bedraagt evenveel als het gewone tarief in de vennootschapsbelasting (33,99 %). Dat moet nog vermenigvuldigd worden met het percentage van de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen: voor investeringen gedaan in 2013 (aanslagjaar 2014) bedraagt dit 14,5 % (dit laatste percentage wordt jaarlijks aangepast: voor investeringen gedaan in 2012 bedroeg het nog 15,5 %).

Het uiteindelijke bedrag aan belastingkrediet berekent u dus als volgt:

aanschafwaarde van de investering × 33,99 % × 14,5 %

voorbeeld

De nv X doet in 2013 een milieuvriendelijke investering in onderzoek ten belope van 100.000 EUR. X heeft recht op een belastingkrediet van: 100.000 × 33,99 % × 14,5 % = 4.928,55 EUR. Stel dat X een belastbaar resultaat heeft gehaald van 250.000 EUR, dan zijn ze daarop in principe 84.975 EUR belasting verschuldigd. Hiervan mag het belastingkrediet afgetrokken worden, waardoor de uiteindelijk verschuldigde belasting 80.046,45 EUR bedraagt.

(2) Gespreid

Het belastingkrediet kan echter ook in de tijd gespreid worden over de gehele periode dat het actief waarin werd geïnvesteerd, wordt afgeschreven, in dat geval bedraagt het percentage 21,5 % (voor aanslagjaar 2014).

voorbeeld

De nv X uit het vorige voorbeeld schrijft haar investering af over tien jaar (dus ieder jaar 10.000 EUR), ze kiest er voor ook het belastingkrediet te spreiden. Gedurende de looptijd van de afschrijvingen, heeft X ieder jaar recht op het volgende belastingkrediet: 10.000 × 33,99 % × 21,5 % = 730,79 EUR.

Voor investeringen in…

Enkel investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste activa, die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, komen in aanmerking. Bovendien moet het gaan om activa die worden ingezet bij onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke producten en toekomstgerichte technologieën.

Overdraagbaar als de vennootschap niet genoeg winst heeft

Als de vennootschap niet voldoende belasting moet betalen om het belastingkrediet er van af te trekken, kan het saldo overgedragen worden naar de volgende vier aanslagjaren. Als er dan nog altijd onvoldoende belasting verschuldigd is, wordt het saldo terugbetaald.

voorbeeld

De nv X uit het eerste voorbeeld had recht op een belastingkrediet van 4.928,55 EUR. Stel dat X in 2013 bijna geen winst heeft gemaakt en uiteindelijk slechts 3.500 EUR belasting moet betalen. Dan kan ze 1.428,55 EUR van haar belastingkrediet niet gebruiken in aanslagjaar 2014. Voor 2013 betaalt X dan uiteindelijk geen belasting. De overige 1.428,55 EUR kan ze dan in aanslagjaar 2015 van de verschuldigde belasting aftrekken. Stel nu de X de volgende jaren helemaal geen vennootschapsbelasting moet betalen (2015 tot 2018). Uiteindelijk zal X deze 1.428,55 EUR van de fiscus terugbetaald krijgen in 2019.

De overdracht wordt evenwel beperkt. De verrekening van het overgedragen belastingkrediet met de vennootschapsbelasting van de volgende aanslagjaren kan maximaal ten belope van:

154.280 (aanslagjaar 2013) – 158.670 (aanslagjaar 2014);

wanneer het totale bedrag van het overgedragen belastingkrediet op het einde van het vorig aanslagjaar meer bedraagt dan 617.140 (aj. 2013) – 634.680 (aj. 2014), kan maximaal 25 % van dit bedrag overgedragen worden.

Geen combinatie met investeringsaftrek

Wie investeert in onderzoek en ontwikkeling kan ook voor de investeringsaftrek kiezen. De belastingplichtige moet evenwel kiezen voor één van deze beide gunstregimes. Op de keuze kan voor eenzelfde investering niet worden teruggekomen.