Sinds 2006 al kunnen werkgevers een eenmalige innovatiepremie voor vernieuwende ideeën toekennen aan hun werknemers. Ook voor de periode 2017-2018 kunnen werkgevers dit instrument gebruiken om innovatieve werknemers te belonen. De regeling is opnieuw verlengd. De voorwaarden en de procedure wijzigen niet.

Voordelig beloningsysteem …

Innovatie in ondernemingen is een essentiële factor voor een duurzame economi¬sche groei. Sinds 2006 tot 2016 heeft de FOD Economie meer dan 12.500 aanvragen ontvangen van 993 ondernemingen. Gemiddeld 95% van de aanvragen worden goedgekeurd. De regeling is opnieuw verlengd tot 1 januari 2019.

De eenmalige innovatiepremie is een win-win situatie voor werkgevers én hun werknemers. Deze premie is vrijgesteld van belastingen en van sociale zekerheidsbijdragen. Die vrijstelling geldt als een resem voorwaarden zijn vervuld. Werkgevers die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met de procedure, vinden hieronder meer informatie.

… voor innovaties …

De premies moeten worden toegekend voor een nieuwigheid, die een daadwerkelijke meerwaarde betekent met betrekking tot de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent. De werknemer kan met een nieuwigheid voor een proces of een product komen. De innovatie kan ook betrekking hebben op ge¬reedschappen, fabricatieprocessen, andere werkprocessen of de arbeidsomstandigheden. De innovatie moet niet persé gaan over een volledig nieuw concept; ook een verbe¬tering van een bestaand concept kan in aanmerking komen (bv. de toevoeging van een nieuwe functionaliteit maar niet het gewoon kiezen van de beste of de goedkoopste oplossing op de markt).

Er mag wel geen sprake zijn van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen.

De werkgever moet de innovatie in zijn onderneming implementeren. Dat kan ook via een prototype. Als de vaardigheden intern niet beschikbaar zijn, dan mag een deel van de uitwerking van het project worden uitbesteed.

… in privé-sector

Enkel werkgevers onderworpen aan de cao-wet van 5 december 1968 komen in aanmerking (werkgevers en werknemers uit de privé-sector). De werknemers moeten door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn met de werkgever die de premie toekent.

De premies mogen niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van verschuldigd loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.

Ook in verband met het bedrag en het aantal werknemers/aantal premies per project zijn voorwaarden van toepassing. De totale som van de premies die gedurende één kalenderjaar worden uitgekeerd, bedraagt niet meer dan 1% van het geheel van de lonen die de werkgever voor dat kalenderjaar heeft aangegeven. Het betreft hier het volledige brutoloon.

Telt uw onderneming 30 werknemers of meer, dan mag het aantal werknemers dat de premies geniet, niet hoger zijn dan 10% van het aantal werknemers dat de onderneming per kalenderjaar tewerkstelt. In ondernemingen die minder dan 30 werknemers tewerkstellen, mogen maximum 3 werknemers de premie genieten.

Per innovatieproject mogen er ook niet meer dan 10 werknemers een premie genieten.
En het bedrag van de premie per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon.

Informatiestappen

Stap 1. De criteria, de procedures en de premie voor het project moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en worden meegedeeld aan de minister van Economie. De werkgever kiest vrij het instrument om zijn werknemers in te lichten (bv. “ad valvas”, via het intranet of via een nieuwsbrief).

Stap 2. Projectvoorstellen moeten ter validatie worden ingediend bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Dienst Normalisatie en Competitiviteit, North Gate II, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel (tel. 02 277 74 40; e-mail: innovatiepremie@economie.fgov.be). Het formulier kan worden gedownload (http://economie.fgov.be/innovatiepremie).

Stap 3. Na de goedkeuring van het voorstel door de FOD Economie, moet de werkgever de namen van de begunstigden (met hun rijksregisternummer of INSZ-nummer), de bedragen van de premie en het dossiernummer toegekend door de FOD Economie aan de RSZ meedelen. Die mededeling moet gebeuren in de maand die volgt op de toekenning van de premie via e-mail op het volgend adres: innovatiepremies@rsz.fgov.be. Contactpersoon is mevrouw A. Desoete (tel. 02 509 34 15).