Zijn uw aandelen toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels ? Dan bent u verplicht vanaf het boekjaar dat start na 23 april 2010 om in het jaarverslag een afzonderlijk remuneratieverslag op te nemen over de verloning van uw bestuurders en topmanagers.

Minimuminhoud remuneratieverslag

Het remuneratieverslag moet minstens volgende informatie bevatten:

een beschrijving van de procedure om een remuneratiebeleid te ontwikkelen en de remuneratie te bepalen van het management;

een verklaring over het gehanteerde remuneratiebeleid dat ten minste de volgende gegevens bevat:
o de principes waarop de remuneratie was gebaseerd, met aanduiding van de relatie tussen remuneratie en prestaties;
o het relatieve belang van de verschillende componenten van de vergoeding;
o de kenmerken van prestatiepremies in aandelen, opties of andere rechten om aandelen te verwerven;
o informatie over het remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren;

de individuele bekendmaking van het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die aan de niet-uitvoerende bestuurders werden toegekend;

als bepaalde leden van het directiecomité, bepaalde andere leiders of bepaalde personen belast met het dagelijks bestuur ook lid zijn van de raad van bestuur, informatie over het bedrag van de remuneratie dat zij in hun hoedanigheid van bestuurder ontvangen (bv. zitpenningen);

de criteria voor de evaluatie van de prestaties ten opzichte van de doelstellingen, de aanduiding van de evaluatieperiode en de beschrijving van de methoden die worden toegepast om na te gaan of aan deze prestatiecriteria is voldaan;

de individuele bekendmaking van het bedrag van de remuneratie van de CEO;

op globale basis, het bedrag van de remuneratie en andere voordelen van het management;

op individuele basis, het aantal en de voornaamste kenmerken van de aandelengerelateerde beloningen van het management;

op individuele basis, de vertrekvergoedingen van het management;

in geval van vertrek van het management, de verantwoording en de beslissing door de raad van bestuur, op voorstel van het remuneratiecomité, of de betrokkenen in aanmerking komen voor de vertrekvergoeding, en de berekeningsbasis hiervoor;

de mate waarin ten gunste van de vennootschap voorzien is in een terugvorderingsrecht van de variabele vergoeding die wordt toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.

Voorbereiding door remuneratiecomité

Het remuneratieverslag moet voorbereid worden door een remuneratiecomité. Dit comité heeft zuiver adviserende bevoegdheden en taken. Het comité zal het jaarlijks remuneratieverslag voorbereiden en toelichten op de jaarvergadering.

Goedkeuring door algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennootschap moet bij afzonderlijke stemming het remuneratieverslag goedkeuren, d.w.z. het remuneratiebeleid goedkeuren of afkeuren. Stel dat het verslag wordt afgekeurd, dan doet dit geen afbreuk aan bestaande contractuele bepalingen, maar de raad van bestuur zal zijn remuneratiebeleid wel moeten aanpassen.

Bekendmaking door raad van bestuur

De raad van bestuur deelt het remuneratieverslag mee aan de ondernemingsraad, of als er geen is, aan de werknemersafgevaardigden van het comité voor preventie of bescherming op het werk, of als dat er niet is, aan de syndicale afvaardiging.