Als een kmo nood heeft aan financiering kan de onderneming natuurlijk aankloppen bij een financiële instelling. In tijden van economische crisis is dat echter niet altijd makkelijk. Maar u kan als particulier ook een bevriende ondernemer helpen door met hem een win-winlening af te sluiten. Omdat de Vlaamse overheid investeringen door particulieren wil aanmoedigen, zit er voor u als kredietverstrekker een fiscaal voordeel aan vast.

Wat?

Een win-winlening is een krediet verstrekt aan een kmo door een particulier, waarmee de kredietverstrekker een fiscaal voordeel kan doen…

Krediet

De win-winlening is een achtergestelde lening met een looptijd van acht jaar. Dit is wel een nadeel voor de kredietverstrekker/schuldeiser: in geval van faillissement van de onderneming moet u achteraan (na de bevoorrechte en gewone schuldeisers) aanschuiven. Als de ondernemer de lening evenwel helemaal niet meer kan terugbetalen, kan u als kredietverstrekker via een eenmalige belastingvermindering toch nog 30 % van het niet-terugbetaalde bedrag recupereren.

Oorspronkelijk voorzag de wet dat de lening op het einde van de periode van acht jaar in één keer moest terugbetaald worden. Sinds 2011 kan u echter ook een ander afbetalingsplan afspreken (bv. maandelijkse, trimestriële of halfjaarlijkse afbetalingen).

Een kmo kan zo maximaal 100 000 euro ophalen. Per kredietverstrekker bedraagt het maximum 50 000 euro. Wie de volle 100 000 via een win-winlening wil financieren, zal dus minstens twee mensen moeten aanspreken.

De kmo is u, zoals bij elk krediet, uiteraard ook interest verschuldigd: die mag niet meer bedragen dan de wettelijke rentevoet die geldt op het moment van het afsluiten van de lening, en niet minder dan de helft van die wettelijke rentevoet.

Op de betaalde interest is uiteraard ook roerende voorheffing verschuldigd, die door de onderneming/schuldenaar moet ingehouden worden.

Verstrekt aan een kmo…

Het systeem is opgezet om de financiering van kmo’s te bevorderen.

Terwijl het systeem van oorsprong bedoeld was voor startende ondernemingen, geldt het nu voor alle kmo’s. Het maakt daarbij niet uit of de onderneming een zelfstandige natuurlijke persoon is, dan wel een vennootschap.

Onder kmo wordt voor deze regeling begrepen, een onderneming die:

minder dan 250 werknemers heeft; EN

een jaaromzet heeft van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro.

De kmo moet de geleende middelen uitsluitend besteden aan zijn ondernemingsdoeleinden. De gelden moeten dus worden geïnvesteerd in het belang van de onderneming en bijdragen aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel (in geval van een vennootschap) of de realisatie van de beroepsactiviteit (bij een zelfstandige ondernemer met een eenmanszaak).

De kmo moet bovendien gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

Door een particulier

De win-winlening stond oorspronkelijk gekend als de vriendenlening. Deze naam zegt het al: het is een lening die door een particulier wordt verstrekt, meestal familie of vriend van de ondernemer.

Ook de kredietverstrekker moet in het Vlaams Gewest wonen.

Daarenboven gelden de volgende voorwaarden:

het afsluiten van leningen mag geen beroepsactiviteit uitmaken voor de particulier;

de kredietverstrekker mag geen werknemer zijn van de onderneming;

de kredietverstrekker mag geen echtgenoot of geen wettelijk samenwonende partner zijn van de ondernemer (een feitelijke samenwonende partner mag dus een lening geven);

de kredietverstrekker mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de kredietnemer (als dat een vennootschap is) – ook de echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van deze personen zijn uitgesloten;

de kredietverstrekker mag zelf geen kredietnemer zijn bij een andere win-winlening.

Die een fiscaal voordeel kan doen

U krijgt bovendien een interessant fiscaal voordeel door middel van een jaarlijkse belastingvermindering van 2,50 %, dat evenwel maximaal 1 250 euro bedraagt (dit is een logisch maximum; met name 2,50 % van het maximum te verstrekken bedrag van 50 000 euro).

De belastingvermindering waar u effectief recht op heeft, wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van het uitgeleende bedrag op 1 januari en 31 december van het belastbaar tijdperk.

voorbeeld

Stel: uw zoon heeft een eigen zaak opgestart in 2012 en u heeft hem daarbij geholpen via het verstrekken van een win-winlening. U leende hem 40 000 euro, die u stortte op 20 maart 2012. U en uw zoon voldoen aan alle voorwaarden voor de regeling.

U heeft recht op de volgende belastingvermindering:

voor inkomstenjaar 2012: [0 (geleend bedrag op 1 januari 2012) + 40 000 (geleend bedrag op 31 december 2012)] /2 = 20 000 euro (het ‘rekenkundig gemiddelde’). De belastingvermindering bedraagt 2,50 % van 20 000 euro = 500 euro;

voor inkomstenjaar 2013: [40 000 (geleend bedrag op 1 januari 2013) + 40 000 (geleend bedrag op 31 december 2013)] /2 = 40 000 euro. De belastingvermindering bedraagt 2,50 % van 40 000 euro = 1 000 euro;

voor inkomstenjaar 2014: stel dat uw zoon, zoals afgesproken, op 20 maart 2014 de helft van het bedrag heeft terugbetaald. De belastingvermindering wordt dan [40 000 (geleend bedrag op 1 januari 2014) + 20 000 (geleend bedrag op 31 december 2014)] /2 = 30 000 euro. De belastingvermindering bedraagt 2,50 % van 30 000 euro = 750 euro

Vergeet geen interest aan te rekenen: misschien doet u dat niet graag als u uw kinderen wil ondersteunen, maar u moet een interest aanrekenen om van het systeem te kunnen genieten.

Bij een lening aan andere ondernemers, zal dat bezwaar allicht minder spelen: als u de belastingvermindering en de ontvangen interest samenvoegt, zal u merken dat dit uitkomt op een mooi rendement, dat heel wat hoger zal liggen dan een gewoon spaarboekje of zelfs een staatsobligatie.