Bent u een nieuwe werkgever die een eerste, tweede of derde werknemer in dienst wil nemen? Dan kan u voor deze werknemers tijdelijk verminderingen krijgen op de werkgeversbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid. Vanaf 1 oktober 2012 worden die bijdrageverminderingen verhoogd. En vanaf 1 januari 2013 zullen die nieuwe hogere verminderingen ook gelden voor de eerste drie werknemers die al in dienst waren vóór 1 oktober 2012.

Plusplannen

Als u werknemers in dienst neemt, betaalt u boven op het loon werkgeversbijdragen. Bepaalde werkgevers- en werknemerscategorieën kunnen tijdelijk verminderingen op die werkgeversbijdragen krijgen. Zo kunnen werkgevers gedurende enkele kwartalen een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen genieten voor de aanwerving van een eerste, tweede en derde werknemer. Die “doelgroepvermindering eerste aanwervingen” vervangt het Plus-één-plus-twee-plus-drie-plan (plusplannen).

Alle werkgevers uit de privé-sector die werknemers via een arbeidsovereenkomst tewerkstellen, kunnen een beroep doen op deze “doelgroepvermindering eerste aanwervingen” voor zover zij als “nieuwe werkgever” worden beschouwd “. D.w.z.  het moet gaan om werkgevers die voor de eerste maal personeel aanwerven of gedurende vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een werknemer geen, één of twee werknemers gelijktijdig tewerkstellen.

Verminderingsbedragen

Voor de eerste werknemer genoot u een vermindering van 1.000 euro per kwartaal gedurende vijf kwartalen, en 400 euro tijdens de volgende acht kwartalen. Bovendien heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten voor het sociaal secretariaat.
Voor de tweede werknemer genoot u een vermindering van 400 euro per kwartaal gedurende dertien kwartalen.
Voor de derde werknemer bedroeg de vermindering 400 euro per kwartaal gedurende negen kwartalen.

Verminderingsbedragen vanaf 1 oktober 2012

Voortaan – vanaf 1 oktober 2012 – zal u bij aanwerving van een eerste werknemer gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen genieten van 1.500 euro per kwartaal, vier kwartalen aan 1.000 euro en tenslotte vier kwartalen aan 400 euro.
Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering 1.000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen.
Voor een derde aanwerving is het voordeel gelijk aan 1.000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende vier kwartalen.

U geniet van de forfaitaire verminderingen voor de eerste, tweede of derde werknemer op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen vanaf het kwartaal waarin u voor het eerst recht had op deze doelgroepvermindering.

De nieuwe hogere bijdrageverminderingen zullen vanaf 1 januari 2013 trouwens ook gelden voor de eerste drie aanwervingen die al in dienst waren vóór 1 oktober 2012.

Multifunctionele aangifte

De RSZ berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte DmfA  die de werkgevers naar de RSZ moeten verzenden (afkorting voor Déclaration multifonctionelle/multifunctionele Aangifte). Er is geen aparte procedure voorzien voor zover u en/of uw werknemer voldoet aan de criteria die recht geven op de verminderingen. Wie zijn verplichtingen inzake sociale bijdragen niet volledig nakomt of een beroep doet op zwartwerkers, kan het recht op de verminderingen verliezen.