De juridische organisatie van een grensoverschrijdend optreden is niet eenvoudig. De werknemersvertegenwoordigers hebben recht op informatie en raadpleging bij een grensoverschrijdende fusie. Maar het bestuur mag bepaalde inlichtingen voor zich houden. De lijst van verboden inlichtingen ligt vast bij koninklijk besluit.

Werknemersmedezeggenschap

Bij grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen in de Europese Unie is slechts één nationale wetgeving van toepassing op de nieuwe uit de fusie ontstane entiteit, namelijk die van de lidstaat waar de entiteit haar zetel heeft. Uiteraard is het de bedoeling dat werknemers ook na de fusie voldoende invloed kunnen blijven uitoefenen op de gang van zaken in de nieuwe entiteit. Dankzij de werknemersmedezeggenschap ontstaat er via de vertegenwoordigingsorganen een gezamenlijk beheer van de vennootschap. In principe gelden voor de medezeggenschap de voorschriften die van toepassing zijn in de lidstaat waar de statutaire zetel is gevestigd. Van zodra er grote vennootschappen betrokken zijn bij de fusie of als er een gebrek aan inspraak dreigt, gelden de bepalingen van de Europese vennootschap (SE).

Vertrouwelijke informatie

Vanaf de opstart van de fusieprocedure moet men aandacht hebben voor de rol die de werknemers zullen spelen in de vennootschap die ontstaat uit de grensoverschrijdende fusie. Zij hebben recht op informatie en raadpleging tenzij dat de bekendmaking van die inlichtingen, de werking van de onderneming ernstig zou belemmeren of haar schade zou berokkenen. Het toezichts- of bestuursorgaan van die vennootschap heeft dus wettelijk het recht om bepaalde inlichtingen niet mee te delen aan de werknemersafvaardiging.

Verboden inlichtingen

Op de lijst van verboden inlichtingen vinden we de volgende informatie terug:

de inlichtingen over de distributiemarges;

de omzet uitgedrukt in absolute waarde en de uitsplitsing voor elke onderneming die deel uitmaakt van de vennootschap die ontstaan is uit de fusie;

het niveau en de evolutie van de kost- en verkoopprijzen per eenheid;

de gegevens over de verdeling van de kosten per product of per onderneming die deel uitmaakt van de vennootschap die ontstaan is uit fusie;

inzake het programma en de algemene toekomstvooruitzichten van de ondernemingen in de distributiesector: de voorgenomen inplanting van nieuwe verkooppunten;

de inlichtingen over het wetenschappelijk onderzoek;

de uitsplitsing van de gegevens over de resultatenrekening per onderneming die deel uitmaakt van de vennootschap die ontstaan is uit de fusie.

Geschil: arbeidsrechtbank

Wie het vertrouwelijk karakter van informatie betwist, dient zijn of haar zaak in bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank van de plaats van de zetel van het toezichts- of bestuursorgaan. De voorzitter doet in laatste aanleg uitspraak volgens de procedure in kort geding. Iedereen die een belang kan doen gelden, kan zich op dit rechtsmiddel beroepen.