Voor uw eerste aanwervingen kan u een flinke korting op uw patronale bijdragen voor de sociale zekerheid krijgen. Sinds 1 januari 2017 is de ‘doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen’ voor de derde tot de zesde aanwerving verder versterkt. Het systeem is niet gewijzigd. Wat wel is veranderd, zijn de (hogere) bedragen van de kortingen en de (langere) toekenningsperiodes. De bijdrageverminderingen voor de aanwerving van een eerste of tweede werknemer veranderen niet.

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen wordt -ook na de regionalisering van het doelgroepenbeleid door de zesde staatshervorming- nog steeds federaal geregeld. Deze doelgroepvermindering houdt een vermindering in van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid bij aanwerving van een nieuwe werknemer. Het systeem richt zich op startende en kleine werkgevers uit de privé-sector met weinig of geen personeel. Werkgevers in deze situatie kunnen voor hun eerste aanwervingen genieten van interessante voordelen. In 2015 was er een korting voor de eerste vijf werknemers. Die korting werd in 2016 uitgebreid tot de zesde werknemer. Op 1 januari 2017 vond een nieuwe verhoging van de forfaits plaats.

Maximale verminderingsbedragen in 2017

Werkgevers zijn voor de eerste werknemer aangeworven tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 voor onbepaalde duur geen patronale basisbijdragen verschuldigd.

Voor de tweede tot zesde werknemer kunnen zij bij volledige prestaties van een forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen genieten tijdens een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van aanwerving. De rang van de werknemers bepaalt het bedrag van de vermindering dat afneemt in de tijd:

2de aanwerving: 1.550 euro (gedurende maximaal 5 kwartalen), 1.050 euro (gedurende maximaal 4 kwartalen) en 450 euro (gedurende maximaal 4 kwartalen)

3de aanwerving: 1.050 euro (gedurende maximaal 9 kwartalen) en 450 euro (gedurende maximaal 4 kwartalen)

4de aanwerving: 1.050 euro (gedurende maximaal 9 kwartalen) en 450 euro (gedurende maximaal 4 kwartalen)

5de aanwerving: 1.050 euro (gedurende maximaal 9 kwartalen) en 450 euro (gedurende maximaal 4 kwartalen)

6de aanwerving: 1.050 euro (gedurende maximaal 9 kwartalen) en 450 euro (gedurende maximaal 4 kwartalen)

Indien de aanwerving plaatsvond vóór 1 januari 2017, gelden andere bedragen en termijnen.

Toepassingsvoorwaarden

Voor de werknemer gelden geen specifieke voorwaarden. De vermindering is bovendien niet gekoppeld aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan vrij bepalen voor welke werknemer hij elk kwartaal de doelgroepvermindering toepast.

Opgelet. Voor de werkgever zijn er wel voorwaarden aan het systeem verbonden. De werkgever mag nooit of tenminste gedurende de vier voorafgaande kwartalen voor de indienstneming niet aan sociale zekerheidsbijdragen zijn onderworpen.

Het systeem dat van toepassing is sinds 1 januari 2017 is volledig geïntegreerd in het bestaande systeem van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Er wijzigt dus niets aan het begrip “nieuwe werkgever” of aan de telling bij de werkgever om te zien voor welke werknemer een vermindering kan worden aangevraagd. Het principe dat bij een vervanging van een werknemer binnen dezelfde technische bedrijfseenheid, de vermindering enkel kan worden toegekend als het om een meertewerkstelling gaat, blijft van toepassing.

Procedure

Er is geen aanvraagprocedure voor de werkgever voorzien. De toepassing wordt gevraagd door de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte te vermelden. DmfA is een afkorting voor Déclaration multifonctionelle/multifunctionele Aangifte voor de aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemer. De aangifte wordt multifunctioneel genoemd omdat de gegevens door verschillende instellingen worden gebruikt.