Er werden zowel Federale als regionale steunmaatregelen uitgevaardigd ten voordele van de Belgische zelfstandigen om de gevolgen van de COVID-19 pandemie te doorstaan. We geven graag een beperkt overzicht hoe de steunmaatregelen belast zullen worden.

Overbruggingsrecht als zelfstandige

Als zelfstandig ondernemer was het mogelijk om een overbruggingsrecht aan te vragen via jouw sociaal verzekeringsfonds. Je kon recht hebben op overbruggingsrecht wanneer er 7 dagen niet gewerkt kon worden in een maand. De voorwaarden werden naar aanleiding van COVID-19 drastisch versoepeld, zodat vele zelfstandigen hiervan gebruik konden maken.

In de maanden juli en augustus kan je nog onder strikte voorwaarden recht hebben op het overbruggingsrecht indien je nog niet kan opstarten.

Overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen en dient aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting. Er zal een fiche 281.18 opgemaakt worden door het sociaal verzekeringsfonds waarvan u het overbruggingsrecht ontvangen heeft.

Het belastingstelsel van de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht hangt af van de aard van de onderbroken activiteit waarvoor de zelfstandige die uitkeringen heeft verkregen en dus van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit van de verkrijger behoren.

VERKRIJGERS VAN WINST OF BATEN

De door COVID-19 gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit kan worden beschouwd als een gedwongen handeling. Daardoor zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht afzonderlijk belastbaar tegen 16,5 % in zover ze niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaren voorafgaand aan het jaar van de vermindering van de werkzaamheid uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen (tenzij de gezamenlijke belasting met de andere inkomsten van de verkrijger voordeliger is). In de mate dat ze (samen met die andere vergoedingen) de belastbare nettowinst-of baten van die vier jaren overschrijden, zijn ze belastbaar tegen de progressieve aanslagtarieven.

VERKRIJGERS VAN BEZOLDIGINGEN VAN WERKNEMERS OF VAN BEDRIJFSLEIDERS

De financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht zijn belastbaar als vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen.
De uitkeringen inzake overbruggingsrecht zullen worden belast als vervangingsinkomsten tegen het “normale” (progressief) tarief, maar komen in aanmerking voor belastingvermindering.

VERKRIJGERS VAN BEZOLDIGINGEN VAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN

Als de verkrijger een activiteit heeft onderbroken waarvan de inkomsten zijn aan te merken als bezoldigingen van meewerkende echtgenoten, zijn de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht niet belastbaar.

Sociale bijdragen zullen niet verschuldigd zijn op het ontvangen overbruggingsrecht.

Corona hinderpremie of compensatiepremie

De Vlaamse overheid heeft de Corona hinderpremie van € 4.000 en later € 160 per dag in het leven geroepen om de getroffen bedrijven te steunen die verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten. Bedrijven die geen recht hadden op de Corona hinderpremie, konden in aanmerking komen voor de compensatiepremie van € 3.000.

Beide premies zijn belastingvrij zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

 

Meer informatie kan je bekomen bij jouw dossierbeheerder.