De innovatiepremie is één van de maatregelen van de Federale Overheidsdienst Economie om innovatie in ondernemingen aan te moedigen. Bovendien, fiscaal interessant. U betaalt er geen belastingen en socialezekerheidheidsbijdragen op. De maatregel die in 2006 voor één jaar werd ingevoerd, is intussen verlengd maar loopt nu af op 31 december 2010.

Voor welke bedrijven en welke werknemers

Alle bedrijven uit de privé-sector mogen een innovatiepremie uitkeren.
Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd, bepaalde tijd, studentenarbeid, enz.) kunnen de premie ontvangen. Opleiding, functie of hiërarchische positie spelen geen rol.

Begrip innovatie

Het begrip innovatie wordt ruim opgevat. Er zijn wel basisvoorwaarden:

ze moet een werkelijke meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van uw onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz.;

ze moet het resultaat zijn van een spontaan geformuleerd idee;

ze is radicaal of stapsgewijs, d.w.z. het kan gaan om een volledig nieuw concept of een verbetering van een bestaand concept;

De innovatie is van toepassing op producten, diensten, fabricatieprocessen, andere werkprocessen en de werkomgeving.

Voorwaarden

Let op. De premie vervangt het loon niet. Ze komt dus bovenop het loon van uw werknemer. Het bedrag per werknemer mag zijn maandelijkse brutobezoldiging niet overschrijden, en het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1 % van de loonmassa van de onderneming.
Per innovatieproject mag u aan maximum tien werknemers een premie toekennen. De premie is van toepassing op maximum 10 % van de werknemers. Stelt uw bedrijf minder dan 30 personen tewerk, dan bedraagt dit maximum drie personen.

Fiscaal voordeel

Innovatiepremies worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting.
Voor een innovatiepremie van 1.000 euro betaalt u met deze maatregel slechts 1.000 euro, zonder de maatregel zou dit meer dan 3.000 euro zijn omwille van de werkgeversbijdrage van 32%, de werknemersbijdrage van 13,07% en de bedrijfsvoorheffing.
Uw werknemer ontvangt de volle 1.000 euro, terwijl dit zonder de maatregel slechts 328 euro zou zijn.

Hoe gaat u te werk?

De te volgende procedure bestaat uit drie fasen.

Stap 1: interne mededeling. U  informeert uw werknemers over de criteria en de procedures. Telkens wanneer u een innovatieproject beloont, licht u alle werknemers in dat u een premie voor dit project toekent.

Stap 2: mededeling aan de FOD Economie. U deelt de inlichtingen over de innovatie mee aan de FOD Economie. U gebruikt hiervoor een gestandaardiseerd formulier. De FOD Economie analyseert de aanvraag en vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. Meestal volgt binnen de tien werkdagen zijn beoordeling van de geldigheid.

Stap 3: mededeling een de RSZ. U deelt de bedragen en namen van de begunstigden van de premie mee aan de RSZ in de maand die volgt op de toekenning ervan. U doet dit op het volgende elektronisch adres: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

 dit is extra tekst die zelf door de accountant kan toegevoegd worden, bestaande tekst van Kluwer kan niet geediteerd worden