Uw vennootschap ligt in een gemeente van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dan ontvangt u een aanslag in het Frans of het Nederlands. Vraagt u zich soms af op basis van welke gegevens wordt beslist of uw vennootschap een Franstalige, respectievelijk een Nederlandstalige aanslag zal ontvangen? Regels en wetten leiden het taalgebruik en de taalkeuze van de overheid en bedrijven in goede banen.

De taal van de overheid en de bedrijven

Voor contacten met de overheid zijn er drie officiële talen: het Nederlands, het Frans en het Duits. Die talen worden niet overal gesproken. De contacten met de overheid gebeuren in principe in de taal van het gebied waarin ze ligt. In Vlaanderen is dat het Nederlands, in Wallonië het Frans of het Duits, in Brussel het Nederlands of het Frans. In de faciliteitengemeenten geldt een bijzondere regeling. Die gemeenten liggen in een eentalig taalgebied maar bieden ‘faciliteiten’ aan anderstalige inwoners.

Bedrijven gebruiken in hun externe contacten de taal die ze willen. Alleen het taalgebruik binnen het bedrijf en in officiële documenten is wettelijk geregeld en moet gebeuren in de streektaal. Vertalingen zijn soms verplicht.
In Vlaanderen moeten bedrijven schriftelijke en mondelinge mededelingen van het bedrijf aan de werknemers, en handleidingen en waarschuwingsborden binnen het bedrijf in het Nederlands opstellen. Dit geldt ook voor officiële documenten, zoals facturen, loonfiches en arbeidscontracten. Die documenten mogen worden vertaald, maar de Nederlandstalige versie blijft de enige officiële versie.
In Brussel gelden andere regels voor commerciële bedrijven. Officiële documenten van bedrijven mogen in het Nederlands, het Frans of in beide talen worden opgesteld.  In de schriftelijke communicatie met het personeel (bv. loonfiches) bepaalt de taal van de werknemer of u het Nederlands of het Frans moet gebruiken.
In de faciliteitengemeenten is het Nederlands de taal voor officiële documenten en voor de schriftelijke communicatie met het personeel. Vertalingen zijn mogelijk.
Voor de mondelinge communicatie met het personeel bestaan er geen regels.

Belastingaangifte door vennootschappen

De taalwetgeving bepaalt voor vennootschappen met een maatschappelijke zetel of fiscale woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een vrije taalkeuze voor het Frans of het Nederlands. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voorziet voor deze vennootschappen echter geen taalkeuze. Elke overheidsdienst moet dus zelf de taalkeuze bepalen.
Voor de vennootschapsbelasting past de fiscus de volgende werkwijze toe: nieuw opgerichte vennootschappen krijgen als taalkeuze de taal van de benaming van de vennootschap zoals die in de KBO is opgenomen. Als de taal van de benaming geen Frans of Nederlands is, neemt zij de taal van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op vraag van de vennootschap kan de bevoegde lokale taxatiedienst die taalkeuze wijzigen. De lokale taxatiedienst houdt de taalkeuze van de vennootschap bij in de databank ‘Bestand der Rechtspersonen’ (BRP).

Belastingaangifte door personen

Bij tax-on-web is de taalrol van de belastingplichtigen in het programma geïntegreerd. Een elektronische aangifte moet, net zoals een papieren aangifte, worden ingediend in de officiële taal van het taalgebied.
In de gemeenten met taalfaciliteiten kunnen de belastingplichtigen kiezen in welke taal (Nederlands of Frans) ze hun belastingaangifte doen. In de gemeenten zonder taalfaciliteiten worden uitsluitend Nederlandstalige aangiften en aanslagbiljetten verstuurd.
Een belastingplichtige kan zijn ‘kladversie’ (de elektronische aangifte vóór ondertekening) wel invullen in een andere taal. Op het moment van de ondertekening wordt die automatisch omgezet in de officiële taal.

Indieningstermijn belastingaangiften

De uiterste indieningstermijn voor de aangiften in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2011 is 13 oktober 2011 via elektronische weg BizTax of 15 september 2011 voor de papieren versie.
Burgers die tax-on-web gebruiken, moesten uiterlijk 15 juli 2011 hun aangifte over het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) met hun eID of token indienen. Aangiften via mandataris – erkend boekhouder(-fiscalist), accountant en belastingconsulent – moeten uiterlijk worden ingediend op 31 oktober 2011.