In principe is een jaarrekening die door uw algemene vergadering is goedgekeurd bindend voor uw vennootschap. In de rechtsleer en rechtspraak wordt dit beginsel wel genuanceerd. U kan een jaarrekening wijzigen als u materiële fouten wil herstellen.

Jaarrekening toevoegen in aangifte vennootschapsbelasting

U moet uw jaarrekening bij de aangifte vennootschapsbelasting voegen. Stel dat u een fout heeft gemaakt of u merkt dat u een boeking in de jaarrekening bent vergeten. Dan moet u bewijzen dat de aangifte foutief is.

Jaarrekening wijzigen bij materiële vergissing

U kan uw aangifte steeds wijzigen. Maar, de wijziging van de jaarrekening wordt alleen aanvaard als die betrekking heeft op een materiële vergissing. Dit begrip wordt strikt geïnterpreteerd. Een materiële vergissing is een reken- of een schrijffout die onder meer te wijten is aan onachtzaamheid, verstrooidheid of onoplettendheid van de belastingplichtige, maar die dus losstaat van een beslissing inzake het resultaat van de vennootschap. Een goedgekeurde jaarrekening doet immers rechten ontstaan in hoofde van derden, zoals de fiscus, en die rechten kunnen niet eenzijdig worden gewijzigd.

In de rechtsleer en rechtspraak wordt dit beginsel wel genuanceerd. U kan iedere vergissing in rechte of in feite inroepen om een jaarrekening te wijzigen. U kan enkel niet terugkomen op de vermeldingen in de jaarrekening die de uitdrukking zijn van beslissingen van uw bestuursorgaan of algemene vergadering. Een voorbeeld van een vergissing in rechte is het verkeerd toepassen van de wet zonder dat u het wist. Een voorbeeld van een vergissing in feite is het niet-boeken van kosten. Daarom ook zijn beleidsbeslissingen (bv. waarderingen van de voorraden) onherroepelijk en definitief. Dit zijn beslissingen die worden genomen door het bestuursorgaan of de algemene vergadering en die in hoofde van derden subjectieve en afdwingbare rechten in het leven roepen.

Termijn wijzigen aangifte

De wijziging van de aangifte moet gebeuren binnen de wettelijke bezwaartermijn. De gewone bezwaartermijn bedraagt zes maanden. Die termijn begint voortaan pas te lopen ‘vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet’. Tot nog toe was dat ‘vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet’. U moet het bezwaarschrift ondertekend en gemotiveerd terugsturen naar de bevoegde gewestelijke directeur. De bezwaartermijn kan alleen bij overmacht worden verlengd.

Uitstellen of te laat neerleggen?

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Wie zijn boekjaar dus afsluit per 31 december, moet zijn jaarrekening uiterlijk 30 juni laten goedkeuren en uiterlijk op 30 juli neerleggen. Als u die termijnen niet respecteert, kost het u geld. De Balanscentrale int dan onmiddellijk een verhoogd tarief vanaf de negende maand maar u riskeert nog andere sancties (burgerlijke sancties, gerechtelijke ontbinding). Langs de andere kant, een jaarrekening achteraf wijzigen, wordt fiscaal niet zomaar aanvaard … U moet dus een afweging maken wanneer u over onvoldoende gegevens beschikt om de jaarrekening tijdig neer te leggen.