Vorig jaar werd het systeem van de flexijobs voor gelegenheidswerkers in de horeca ingevoerd. Belastingplichtigen die al voor minstens 4/5 een andere job hebben, kunnen zo op een fiscaal interessante manier bijklussen. De fiscus heeft recent een lijst met FAQ’s gepubliceerd om wat meer duiding te geven.

Wat zijn flexijobs?

De naam ‘flexi’-job verwijst naar ‘flexibel’. Flexijobs zijn jobs in de horeca voor gelegenheidswerkers.  Dat zijn personen die daarnaast al voor  minstens 4/5 een andere job uitoefenen bij een andere werkgever. Het is dus bedoeld voor wie op fiscaal flexibele en voordelige wijze wil bijklussen in de horeca.

Het flexiloon is belastingvrij.

Een werknemer kan aan de slag gaan door eerst een raamovereenkomst te sluiten met een horecaonderneming. Daarnaast sluiten de partijen dan een flexijobcontract. Werknemer en werkgever moeten dus twee overeenkomsten afsluiten. Zonder de raamovereenkomst kunnen ze geen flexijobcontract sluiten. Uit een raamovereenkomst zonder flexijobcontract kunnen de partijen geen rechten en plichten halen. Als het flexijobcontract afloopt of wordt opgezegd, blijft de raamovereenkomst wel bestaan. Er kan dus later makkelijk opnieuw een flexijobconract worden gesloten.

De werknemer kan ook via een interimkantoor werken.

De werkgever is een bijzondere socialezekerheidsbijdrage (25 %) verschuldigd.

Wat hoort er allemaal wel/niet bij het belastingvrije flexiloon?

Onder het flexiloon vallen naast het basisloon ook de andere vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook.  De elementen die sociaalrechtelijk geen deel van het loon zijn, zijn dat ook fiscaal niet.

Vallen dus onder het flexiloon: toeslag voor nachtwerk, eindejaarspremie, gewaarborgd loon bij ziekte en langdurige afwezigheid.

Vallen daardoor niet onder het vrijgestelde flexiloon: verplaatsingsvergoedingen, vergoedingen voor arbeidskledij en -gereedschap, tariefvoordelen, stortingen voor buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom en vroegtijdige dood, maaltijdcheques en opzeggingsvergoedingen. En: het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen! Deze componenten kunnen niet genieten van de belastingvrijstelling voor flexijobs, maar ondergaan hun gewoon fiscaal regime: zo zullen de maaltijdcheques vrijgesteld zijn (volgens de gewone regels) en zal de bedrijfswagen waarover de flexijobber gratis beschikt, worden belast (volgens de gewone regels van het voordeel van alle aard).

Wat met zaken die naast horeca nog een andere activiteit uitoefenen?

Doorslaggevend is dat de onderneming onder paritair comité 302 voor het hotelbedrijf valt. Als de horeca-activiteit de hoofdactiviteit uitmaakt, kan de onderneming een flexijobber te werk stellen.

Welke onderneming met gemengde activiteit komt wel/niet in aanmerking:

WEL: een boekhandel/koffiezaak die onder PC 302 valt;

NIET: een restaurant dat afhangt van een supermarkt, waarbij de supermarkt de hoofdactiviteit uitmaakt (deze onderneming valt immers onder een ander paritair comité).

Speciale regels voor foodtrucks?

Vandaag de dag zijn foodtrucks erg populair. De vraag rees dan ook of zij ook van het systeem kunnen genieten. De FAQ-lijst beantwoordt deze vraag volmondig met ‘JA’. Het feit dat de onderneming niet steeds op dezelfde plaats staat, doet niets ter zake. Een foodtruck is een horecaonderneming en kan flexijobbers in dienst nemen.

Hoe wordt bepaald of een flexijobber 4/5 werkt bij een andere werkgever?

De activiteit van de flexijobber wordt vergeleken met 4/5 van een voltijdse job van een referentiepersoon die in dezelfde sector werkt. Er wordt ook rekening gehouden met alle door de werkgever betaalde periodes en alle niet door de werkgever betaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst. Die tewerkstelling mag in eender welke sector zijn. Enkel de flexijob zelf moet in de horeca zijn.

Met prestaties (i) in een andere flexijob, (ii) als leerling of student, (iii) als gelegenheidswerker in land- of tuinbouw en (iv) als gelegenheidswerknemer in de horeca wordt geen rekening gehouden. Zij tellen niet mee voor de 4/5.

Mag de flexijobber ook in een gewoon statuut bij dezelfde werkgever werken?

De flexijobber mag niet voltijds bij dezelfde werkgever werken. Hij mag wel deeltijds bij dezelfde werkgever werken onder een gewoon arbeidscontract. Het flexiloon blijft gewoon volledig vrijgesteld.

Hoeveel uren mag/moet een flexijobber presteren?

Er staat geen limiet op het aantal gepresteerde uren of op het inkomen.

Er is evenmin een minimum: een raamovereenkomst afsluiten voor een heel korte periode (bv. enkel voor een verlengd weekend) kan ook.

Hoeveel flexijobbers mag een onderneming hebben?

Er staat geen limiet op het aantal flexijobwerknemers dat een werkgever kan aanwerven.

Mag een flexijobber bij verschillende werkgevers een flexijob uitoefenen?

Een werknemer kan met verschillende werkgevers een raamovereenkomst afsluiten en zo bij verschillende werkgevers een flexijob uitoefenen.

Wat als de voorwaarden niet worden nageleefd?

Als de regels niet worden nageleefd, wordt de flexijob als een gewone job gezien. De gewone fiscale en sociale regels zijn dan van toepassing: werknemer is belastbaar en moet sociale zekerheidsbijdrage betalen, werkgever moet bedrijfsvoorheffing inhouden en doorstorten, …