Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Fiscale grensbedragen opnieuw geïndexeerd: een hele reeks federale fiscale plafonds werd niet geïndexeerd van de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023. Vanaf inkomstenjaar 2024 worden deze bedragen opnieuw jaarlijks geïndexeerd, weliswaar zonder inhaalbeweging van de vorige jaren.

Meer overuren fiscaal vrijgesteld: in principe kunnen werknemers 130 fiscaal voordelige overuren per jaar presteren. In 2024 worden dat er 180, waarvoor een vermindering van de bedrijfsvoorheffing geldt. Werknemers kunnen ook 120 relanceoveruren presteren. Voor die overuren wordt geen overloon of inhaalrust betaald. Ze zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Einde overgangsregeling auteursrechten: in 2023 werd het fiscaal gunstregime voor auteursrechten hervormd, waardoor minder inkomsten in aanmerking komen. Voor wie door de hervorming uit de boot viel, was er in 2023 nog een overgangsregeling (lees: nog één jaar gebruikmaken van de auteursrechtenregeling, in een beperkte vorm). Vanaf inkomstenjaar 2024 is dit niet meer mogelijk.

Huuraftrek enkel in ruil voor data: in de belastingaangifte van 2024 komt een nieuwe aangifteplicht voor huurders die een woning (deels) professioneel gebruiken en de huur (deels) als werkelijke beroepskosten inbrengen. Ze zullen bij hun belastingaangifte een bijlage moeten voegen met daarin informatie over de verhuurder. Komt de huurder die verplichting niet na, dan zal hij de huur niet meer fiscaal kunnen inbrengen.

Strengere kaaimantaks: vanaf dit jaar gelden strengere regels voor deze doorkijkbelasting. Er komt een exittaks die toegepast wordt op het moment dat de Belgische oprichter van een juridische constructie België definitief verlaat en dus geen Belgische rijksinwoner meer is. Geïndividualiseerde fondsen komen in het vizier als een buitenstaander ook een kleine participatie in dat privaat fonds krijgt. Het UBO-register zal intensiever gebruikt worden om te bepalen of een constructie onder de kaaimantaks valt.

Hogere fietsvergoeding: op basis van een wetsontwerp wordt de vrijgestelde fietsvergoeding opgetrokken van 27 cent naar maximaal 35 cent per effectief getrapte kilometer. Deze verhoging geldt zowel voor klassieke fietsen, elektrische fietsen als speedpedelecs. Er komt een maximumbedrag van 2.500 euro per kalenderjaar.

Uitbreiding flexi-jobsysteem: werknemers die minstens vier vijfde werken en gepensioneerden kunnen sinds 1 januari 2024 in twaalf extra sectoren aan de slag als flexi-jobber. Het gaat onder meer om het onderwijs en de kinderopvang. Vanaf nu geldt er een limiet op het bedrag dat een flexi-jobber onbelast kan bijverdienen (= 12.000 euro per jaar). Ook stijgt de patronale bijdrage van 25 naar 28%.