Vanaf 1 juni kan u een BVBA oprichten met 1 euro kapitaal. Een boekhouder of ander financieel expert moet helpen bij het opstellen van het financieel plan. De minimumvereisten van dit plan zijn nu wettelijk vastgelegd. U kan uiteraard een uitgebreider financieel plan opstellen voor uw starters-BVBA.

Belang financieel plan

Hoewel u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter of S-BVBA vanaf 1 juni 2010 kan oprichten met een theoretisch minimum van 1 euro, moet u het effectieve bedrag van het maatschappelijk kapitaal verantwoorden in een financieel plan. Dat plan moet u vóór de oprichting van de vennootschap aan de notaris overhandigen. Hij bewaart het financieel plan, het wordt niet openbaar gemaakt.
Een erkende instelling of organisatie, of een erkende boekhouder, een externe accountant of een bedrijfsrevisor moet u bijstaan bij het opstellen van het plan.

Het financieel plan is een budgettair plan. Het bevat een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van de onderneming en van de financiële middelen en de investeringen die nodig zijn voor de opstart van uw activiteit. Het plan is niet zomaar een formaliteit. U moet de strategie toelichten en hoe die strategie het bedrijf financieel gezond zal houden. Als uw vennootschap failliet gaat binnen de drie jaar na de oprichting, en uit het financieel plan blijkt dat het maatschappelijk kapitaal kennelijk ontoereikend was voor een normale uitoefening van de bedrijvigheid gedurende twee jaar, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.

Inhoud financieel plan

Het financieel plan van de S-BVBA moet minstens uit vier delen bestaan.

Een beschrijving van de op te starten vennootschap: d.i. het administratieve luik van het financieel plan. Het bevat minstens de benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de vennootschap, samen met de naam van haar oprichters, het geplaatste en het volstorte kapitaal en het doel van de vennootschap. Verder vermeldt u ook best de looptijd van een boekjaar, de naam van de zaakvoerder(s), de exploitatiezetel van de vennootschap, en de contactinformatie van expert die werd geraadpleegd.

Een geprojecteerde balans: d.i. minstens een openingsbalans, een balans na 12 maanden en een balans na 24 maanden. Deze balansen worden opgesteld na toewijzing. Kleine vennootschappen hanteren het verkort schema.

Een geprojecteerde resultatenrekening: d.i. een resultatenrekening voor minstens de eerste 12 en de tweede 12 maanden. De resultatenrekening wordt opgesteld volgens het volledig schema.

Een geprojecteerde vermogensstromentabel: d.i. het koninginnenstuk van het financieel plan. Vermits het financieel plan kan worden gebruikt bij een faillissement binnen de eerste drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het heel belangrijk na te gaan of de middelen die u ter beschikking stelt, voldoende zijn om haar werking te verzekeren binnen de eerste twee jaar na de oprichting. Om die kasbenadering op te stellen, moeten alle mutaties tussen de openingsbalans, de balans na 12 maanden en de balans na 24 maanden worden berekend. Dit impliceert dat een bronnen- en aanwendingentabel wordt opgesteld. Die bronnen en aanwendingen moeten vervolgens worden gecorrigeerd om niet-kasinkomsten en niet-kasuitgaven uit te zuiveren. Voor zover die voorkomen in de geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen van de vennootschap moet u minstens drie correcties doorvoeren: nl. correcties met betrekking tot afschrijvingen en waardeverminderingen, voorzieningen en herwaarderingsmeerwaarden. U kan naast deze correcties nog andere correcties doorvoeren. Het vermogensstromenoverzicht moet wel zo worden opgesteld dat het totaal van de mutaties in de post Geldbeleggingen: overige beleggingen en in de post Liquiditeiten als sluitpost wordt geplaatst. Als alternatief kan u het vermogensstromenoverzicht zo opstellen dat het vertrekt van de cashflow van de vennootschap. De cashflow is de winst of het verlies van het boekjaar verhoogd met de geëlimineerde niet-kaskosten en verminderd met de uit te keren winst.

Voorbeeld financieel plan

De essentiële kenmerken van het financieel plan die wetttelijk vastliggen, zijn slechts minimumvereisten. U kan een uitgebreider financieel plan opstellen en dus bijkomende rubrieken opnemen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft een voorbeeld uitgewerkt. U kan op dit voorbeeld een beroep doen als u een financieel plan uitwerkt.