In België geldt de fiscale aftrekbaarheid van ten laste genomen beroepsinkomsten voor de Belgische schuldenaar pas wanneer deze kosten aan de Belgische fiscus gerapporteerd worden via een specifieke fiche.

Deze rapporteringsplicht geldt niet alleen voor klassieke lonen van ‘werknemers’ (fiche 281.10) en ‘bestuurders’ (fiche 281.20), maar ook voor ‘erelonen in het algemeen’ (fiche 281.50).

Voor kalenderjaar 2022 moet u deze fiches indienen voor 29 juni 2023.

Er geldt geen ficheverplichting:

als de genieter van de betrokken betalingen onderworpen is aan de Belgische boekhoudwetgeving én een btw-conforme factuur uitreikte

voor betalingen onder de 250 euro per genieter per jaar

als de dienstverrichter gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en er een factuur of ander document opgesteld is.

Wie deze ficheverplichting niet nakomt, riskeert een afzonderlijke aanslag geheime commissielonen. Voor die aanslag geldt een afzonderlijk vlak vennootschapsbelastingtarief van 50% (als de genieter een vennootschap is) of 100% (als de genieter een natuurlijk persoon is) van de niet-gerapporteerde kosten. Deze aanslag geheime commissielonen is niet langer fiscaal aftrekbaar.