Ondanks de moeilijke economische situatie heeft de regering blijvend aandacht voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het “Familieplan voor zelfstandigen” bevat vijf nieuwe maatregelen die vooral jonge vrouwelijke zelfstandigen wil helpen om hun privé en professioneel leven beter op elkaar af te stemmen.

Sinds 1 januari 2010 kunnen vrouwelijke ondernemers arbeid en gezin beter combineren dankzij volgende maatregelen:

Verlenging moederschapsverlof

Net zoals een loontrekkende kan een zelfstandige moeder haar moederschapsverlof verlengen gedurende maximaal 24 weken als in de eerste dagen na de geboorte blijkt dat haar kind voor langere tijd in het ziekenhuis moet blijven.

Vervanging moeder bij overlijden

Wanneer de moeder van een pasgeboren baby overlijdt, worden het resterende saldo van het moederschapsverlof en haar uitkeringen overgedragen aan de persoon die de zorg voor het kind overneemt.

Snellere uitbetaling moederschapsuitkeringen

Moederschapsuitkeringen worden voortaan sneller uitbetaald. De drie weken verplichte rust en de facultatieve weken rust worden ten laatste één maand na de laatste week nabevallingsrust betaald. Als de zelfstandige de facultatieve nabevallingsrust per week opneemt, wordt de uitkering ten laatste een maand na de laatste week van elke
rustperiode betaald.

Zorgverlof

Zelfstandigen met een ernstig ziek kind die hun activiteit tijdelijk stopzetten (gedurende minstens vier opeenvolgende weken) krijgen een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen. D.w.z. de zelfstandige moet dan gedurende één kwartaal dat volgt op het kwartaal van de stopzetting van de activiteit, geen bijdragen betalen. De zelfstandige vraagt deze vrijstelling aan per aangetekend schrijven of via een verzoek tegen ontvangstbewijs bij zijn sociaal verzekeringsfonds samen met een medisch attest. De vrijstelling kan slechts één keer voor eenzelfde kind worden toegekend.
Bovendien genieten ze van een gelijkstelling (behoud van pensioenrechten) voor het kwartaal dat volgt op de onderbreking van de beroepsactiviteit. Die gelijkstelling moet niet afzonderlijk worden aangevraagd. De aanvraag tot vrijstelling geldt als aanvraag tot gelijkstelling, met uitzondering in geval van het verlenen van palliatieve zorgen aan een kind of partner. Dan geldt de aanvraag tot toekenning van een uitkering als aanvraag tot gelijkstelling.

Palliatief verlof

Een zelfstandige die het levenseinde van zijn kind of partner begeleidt, krijgt ook een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen. Het kwartaal dat volgt op de onderbreking van de beroepsactiviteit wordt gelijkgesteld. Daarnaast komt de zelfstandige in aanmerking voor een uitkering van 1.840 euro. De aanvraag tot het verkrijgen van deze uitkering moet gebeuren binnen een termijn van vier weken vanaf de onderbreking van de beroepsactiviteit (per aangetekende brief of verzoek tegen ontvangstbewijs bij het sociaal verzekeringsfonds). Bij de aanvraag voegt men een medisch attest van de behandelende geneesheer. De zelfstandige heeft geen recht op de uitkering als hij zijn beroepsactiviteit gedurende het betrokken kwartaal in eigen naam verderzet en vanaf de maand die volgt op die van het overlijden van het kind of partner.