Weet u welke producten u nu wel of niet mag aanschaffen met ecocheques? De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst met ecologische producten en diensten aangepast. Ook de toekenningsregels zijn verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari ll.

Nieuwe lijst met ecologische producten en diensten

In 2009 werd een nieuw betaalmiddel – de ecocheque – gecreëerd. Cao nr. 98, die is afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad, bevat een lijst met producten of diensten van ecologische aard die met ecocheques kunnen worden aangekocht. Op 21 december 2010 hebben de sociale partners cao nr. 98bis gesloten. Die bevat in bijlage een nieuwe, “gemoderniseerde” lijst, met dezelfde indeling als de vorige:

energiebesparing: bv. aankoop van isolatie voor woningen, aankoop van spaarlampen;

waterbesparing: bv. aankoop van een recuperatietank regenwater en van spaardouchekoppen;

bevordering duurzame mobiliteit: bv. plaatsing LPG-installatie in personenwagens,
plaatsen roetfilter in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005, cursussen ecodriving;

afvalbeheer: bv. aankoop compostvat, aankoop oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen;

bevordering van ecodesign: dit zijn producten en diensten met een Europees ecolabel;

bevordering en aandacht voor de natuur: bv. aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout of van bomen en buitenplanten.

Belangrijke nieuwkomers op de lijst zijn: beheerssystemen voor ventilatie van woningen, de aankoop en onderhoud van elektrische scooters, verplaatsingen met de autocar en compostbakken. De lijst is van kracht sinds 1 januari 2011, maar hij is ook van toepassing op daarvoor uitgegeven cheques.

Gewijzigde toekenningsmodaliteiten

Cao 98bis brengt meer transparantie in het bestellen en het toekennen van de ecocheques via volgende nieuwigheden.

Aanpassing van de prorataregeling: ecocheques worden net als maaltijdcheques per gewerkte dag toegekend. Voor werknemers die in de loop van het jaar in dienst treden of hun werkgever verlaten, gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen cheques op zijn minst in verhouding (pro rata) van de periodes dat ze bij die werkgever in dienst waren tijdens dat jaar. De gewone inactiviteitsdagen tussen twee tewerkstellingsperiodes moeten in acht worden genomen om de totale tewerkstellingsperiode te bepalen en het aantal cheques te berekenen. Dit betekent dat bij de prorataberekeningen voor werknemers met bijvoorbeeld weekcontracten nu ook rekening wordt gehouden met zaterdagen en zondagen.

Oplossing voor kleine bedragen: wanneer het totale bedrag van de ecocheques kleiner is dan 10 euro, kan de werkgever kiezen en 1° ofwel de ecocheques effectief toekennen, 2° ofwel dat bedrag verhoogd met 50% toevoegen aan het brutoloon. Het is dan wel onderworpen aan sociale bijdragen en fiscale inhoudingen.

Nieuwe informatieplicht van de werkgever: op het einde van zijn arbeidsovereenkomst moet de werknemer voortaan in kennis worden gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen worden uitgereikt.

Fiscaal regime

De ecocheque wordt niet beschouwd als loon en is dus vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen onder bepaalde voorwaarden. Elke werknemer of bedrijfsleider mag in principe maximum 125 euro per jaar voor het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) en 250 euro per jaar vanaf aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) aan ecocheques ontvangen om de belastingvrijstelling te behouden. Merk op, voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) werd dit maximumbedrag uitzonderlijk verhoogd naar 375 euro. Het betreft een uitzonderlijke maatregel die alleen van toepassing is op ecocheques die in 2009 zijn toegekend en pas in 2010 zijn betaald.