Met een doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen steunt de federale regering u als ondernemer bij het aan boord halen van uw eerste medewerkers. In dit artikel frissen we de basisprincipes van deze maatregel kort op. En hoe wil de regering deze maatregel vanaf 2024 hervormen?

Doelgroepvermindering is een financieel voordeel dat werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te werven en aan boord te houden. Concreet gaat het om de aanwerving van jongeren (onder 25 jaar), ouderen (vanaf 58 jaar), mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Hebt u plannen om een eerste werknemer aan te werven? Als werkgever in de privésector geniet u voor uw eerste werknemer een vrijstelling van RSZ-werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van 4.000 euro, zonder beperking in de tijd. Voor de volgende vijf werknemers geniet u een vermindering van 1.550 tot 450 euro, beperkt tot maximaal dertien kwartalen. Deze maatregel voorziet ook een tussenkomst in de kosten van een (erkend) sociaal secretariaat.

Voorwaarden om als werkgever doelgroepvermindering te genieten

Wanneer beschouwt de wetgever u als nieuwe werkgever? Als u twaalf maanden voorafgaand aan de indienstname geen werknemer in dienst hebt gehad. U komt niet in aanmerking voor deze maatregel indien u als werkgever deel uitmaakt van een simultane Technische bedrijfseenheid (TBE) of historische TBE.

Hou er rekening mee dat gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-jobbers sinds 1 januari 2022 niet meer recht geven op een doelgroepvermindering. Deze werknemers worden dus niet meer in aanmerking genomen om te bepalen of u al personeel in dienst had of niet.

Welke financiële steun is van toepassing?

Doelgroepvermindering geeft recht op een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen. U kan vrij kiezen voor welke werknemer u de korting van de verschillende werknemers gebruikt. Met andere woorden: u kan eerst nagaan voor welke van uw werknemers een andere doelgroepvermindering interessanter is en per kwartaal beslissen of en voor wie u de doelgroepvermindering eerste aanwervingen aanvraagt.

Concreet gaat het om de volgende bedragen en termijnen:

Kwartaal    Voor de volledige tewerkstellingsperiode
1e werknemer    € 4.000
Kwartaal    1 tot 5    6 tot 9    10 tot 13
2e werknemer    € 1.550    € 1.050    € 450
3e werknemer    € 1.050    € 1.050    € 450
4e werknemer    € 1.050    € 1.050    € 450
5e werknemer    € 1.050    € 1.050    € 450
6e werknemer    € 1.050    € 1.050    € 450

Ook een tussenkomst in uw administratiekosten is mogelijk. Sluit u als nieuwe werkgever aan bij een erkend sociaal secretariaat? Dan hebt u recht op een tussenkomst in administratiekosten ter waarde 36,45 euro voor de kwartalen dat u hij een doelgroepvermindering voor een eerste werknemer aanvraagt.

Het bedrag van de tussenkomst is een kwartaalbedrag. Elk kwartaal dat u het voordeel voor een eerste aanwerving geniet, kunt u deze tussenkomst genieten.

Hervorming maatregel op komst?

De federale regering heeft plannen om deze doelgroepvermindering voor de eerste werknemer vanaf 1 januari 2024 te beperken tot maximaal 3.100 euro (in plaats van 4.000 euro) per kwartaal. Daarnaast zou de korting voor de vierde tot zesde werknemer worden afgeschaft. Deze informatie is nog onder voorbehoud. We houden u op de hoogte van zodra hierover meer info bekend is.