De hervorming van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) is rond. Sinds 1 juli 2016 is de AAFisc geen materiegerichte organisatie meer maar wel een doelgroepgerichte organisatie per type belastingplichtige. De drie administraties of centra zijn intussen volledig operationeel. Er is een centra voor particulieren, voor kmo’s en één voor grote ondernemingen.

Sinds 1 juli 2016 werkt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën (AAFisc FOD Financiën) in zijn belastingkantoren volgens doelgroep of type belastingplichtige. Elke belastingplichtige valt nu onder één van de drie doelgroepen voor alle types van belastingen. De dossiers zitten nu bij een centra particulieren, of een centra kleine en grote ondernemingen, of een centra grote ondernemingen.

Centra Particulieren

De 13 Centra Particulieren behandelen de dossiers inzake personenbelasting van burgers die inwoner zijn van België (niet-zelfstandigen).

Centra KMO

De 14 Centra Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) behandelen de dossiers over directe en indirecte belasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, btw, alle voorheffingen) van natuurlijke personen met een ondernemingsnummer en een actieve btw- of rsz-werkgeverhoedanigheid (behalve NACEBEL 97000 ‘Huispersoneel’); van rechtspersonen (tenzij grote, zie infra); van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (tenzij zij voldoen aan de criteria van grote vereniging) en van btw-eenheden die geen grote ondernemingen zijn.

Centra Grote Ondernemingen

De 8 Centra Grote Ondernemingen zijn bevoegd voor vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en btw van ondernemingen die als een grote onderneming worden beschouwd op basis van verschillende criteria (omvang, specifieke activiteitensectoren en groepen van ondernemingen).

Polyvalent Centrum Eupen

Het centrum Eupen behandelt alle dossiers (dus voor alle materies) van particulieren, kleine ondernemingen, middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen van de Duitstalige regio.

Centrum Buitenland

De dossiers van niet-inwoners -zowel particulieren en kleine, middelgrote en grote ondernemingen- maar niet die van de Duitstalige regio (zie supra), worden behandeld door het centrum Buitenland.

Gevolgen hervorming AAFisc

Door de hervorming binnen de FOD Financiën verhuizen sommige belastingkantoren of worden ze gesloten. Zo heeft bijvoorbeeld het KMO-Centrum Mechelen sinds 1 juli 2016 niet langer een standplaats in Edegem maar wel één in Boom. De andere standplaatsen in Herentals, Lier, Turnhout en Geel blijven behouden.
Daarnaast is in de zetel van elk centrum een afdeling beheer en dienstverlening, één of meerdere afdelingen controle, een afdeling expertise, en een dienst operationele ondersteuning opgericht. Binnen de afdeling beheer en dienstverlening zijn voor enkele specifieke centra dan weer cellen ‘onroerende voorheffing’, ‘roerende voorheffing’ en ‘documentatiecentrum-bedrijfsvoorheffing’ gecreëerd. De cellen ‘onroerende voorheffing’ zijn belast met de rechten en verplichtingen voor het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn in Brussel, Bergen, Charleroi, Luik en Namen gevestigd. Sinds 1 juni 2016 zijn ze ook bevoegd voor de administratieve geschillen over die rechten en verplichtingen inzake onroerende voorheffing.

Adressen belastingkantoren

In de kantorengids op de website van de FOD Financiën staan de adresgegevens van alle belastingkantoren. Het contactcenter is telefonisch bereikbaar op 0257 257 57.