Vóór 1 april moet de “interne dienst voor preventie en bescherming op het werk” een jaarverslag indienen bij de regionale inspectiediensten van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de werking van de interne dienst in het afgelopen dienstjaar. De samenstelling van uw organisatie en de bijhorende preventiedienst zal bepalen welk modelformulier u moet gebruiken.

Welzijn op het werk

Er zijn twee diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk: de interne dienst en de externe dienst. Het zijn de voormalige Diensten voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.

Elke werkgever is verplicht om een welzijnsbeleid te voeren. Die verplichting houdt de oprichting van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in. De leiding van die dienst wordt door een preventieadviseur(s) waargenomen. Telt uw bedrijf minder dan 20 werknemers, dan kan u (de werkgever) optreden als hoofd van de interne dienst.

De preventieadviseur voert de taken en opdrachten van de interne dienst uit. Die taken worden in de Codex over het welzijn op het werk omschreven.  Die Codex is de omgebouwde versie van het Algemeen reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid. De taken betreffen o.m. het analyseren van risico’s, het bestuderen van ongevallen en incidenten, het analyseren van de oorzaken van beroepsziekten, het onderzoeken van psychosociale factoren verbonden aan de arbeid, … Als uw interne dienst niet alle opdrachten kan uitvoeren, moet u een beroep doen op een externe dienst. Meestal zal dit gebeuren voor de uitvoering van het medisch toezicht.

Modelformulieren jaarverslag

Het jaarverslag bevat de bedrijfsgegevens, de werkingswijze van de interne dienst en de activiteiten die de interne dienst in het voorafgaande jaar heeft uitgevoerd. Het jaarverslag (één exemplaar volstaat) moet worden opgestuurd binnen de drie maanden die volgen op het kalenderjaar waarop het van toepassing is. Vóór 1 april 2015 moet u dus het ingevulde en ondertekende model van jaarverslag over het dienstjaar 2014 bezorgen aan de inspectiedienst(en) van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk die voor uw vestigingseenhe(i)d(en) bevoegd is.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

Formulier A voor werkgevers met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.

Formulier B voor werkgevers met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.

Formulier C voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Het jaarverslag bestaat uit 7 rubrieken. In een verklarende nota worden de verschillende rubrieken toegelicht. Rubriek 1 bevat uw identificatiegegevens. Die gegevens gebruikt de inspectie voor de update van hun gegevensbestand. Rubriek 2 tot en met 7 bevatten inlichtingen over de arbeidsongevallen en over de werking van de dienst. Die info is hoofdzakelijk bedoeld voor interne evaluatie binnen het bedrijf door het management en de overlegstructuur en wordt niet systematisch door de inspectie verwerkt. Deze gegevens kunnen wel aanleiding geven tot een inspectiebezoek.

De formulieren A, B en C en de verklarende nota zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. De formulieren staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (http://www.werk.belgie.be) onder het thema “Welzijn op het Werk” => subthema Organisatorische structuren en daarin subthema Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk via de module “procedures en formulieren”.

Preventie van psychosociale risico’s

U weet dat sinds 1 september 2014 de welzijnswet voor werknemers grondig is bijgewerkt. Het belang van de preventie van psychosociale risico’s op het werk wordt intussen wettelijk erkend. Die risico’s zijn ruimer dan het risico op geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Psychosociale risico’s voorkomen, is zeer belangrijk voor alle preventieactoren die oog hebben voor de bescherming van de gezondheid van hun werknemers. Veel werknemers ondervinden overmatige stress en fysieke klachten zoals hoofdpijn en slaapstoornissen door het werk. U heeft een belangrijke verantwoordelijkheid bij het ontstaan van burn-outs. Inlichtingen over de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, noteert u voortaan in rubriek 7 van het jaarverslag.