In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

Principe

De particulier die aandelen verwerft van een startende onderneming kan op het bedrag van zijn investering een belastingvermindering krijgen van 30% (bij investering in kleine vennootschappen) of 45% (bij investering in microvennootschappen).
De investering kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks gebeuren. De investeerder moet de aandelen wel gedurende 48 maanden houden, anders wordt de belastingvermindering proportioneel teruggenomen.

Enkel voor particulieren

De belastingvermindering is enkel voor particulieren, zowel inwoners als niet-inwoners.

Bedrijfsleiders die de aandelen verwerven van de vennootschap waar ze in werken, zijn uitgesloten. In 2018 was er wel enige discussie over deze bedrijfsleiders omdat door een wetswijziging zij wèl in aanmerking konden komen. Het achterdeurtje werd echter gauw weer gesloten: vandaag kunnen bedrijfsleiders in aanmerking komen voor de belastingvermindering als a) zij de aandelen verwierven vóór zij bedrijfsleider werden en b) zij geen inkomsten verwerven uit die vennootschap. Vaste vertegenwoordigers of aandeelhouders van de vennootschap die tevens bedrijfsleider zijn, zijn in elk geval uitgesloten.
De echtgenoot/echtgenote van een bedrijfsleider kan wel recht hebben op de volledige belastingvermindering voor de investeringen waarop hij/zij heeft ingeschreven.

Startende vennootschap

De investering moet gebeuren hetzij bij de oprichting van de vennootschap hetzij bij een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting.

Opgelet: als de vennootschap een activiteit van een andere onderneming voortzet, moet u kijken naar de startdatum van die eerdere onderneming, en niet naar de oprichtingsdatum van de start up.
Er is bijvoorbeeld sprake van voortzetting als de vennootschap dezelfde activiteiten uitoefent als de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarvan zij het geheel of een deel van de activa heeft overgenomen (zoals de stock van een failliete vennootschap), als de vennootschap haar activiteiten op dezelfde locatie uitoefent als de voorganger, als het personeel wordt overgedragen, …

Uitsluitingen

Beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen zijn uitgesloten, net als vastgoedvennootschappen, managementvennootschappen en beursgenoteerde vennootschappen.
De vennootschap mag, in het verleden, nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd behalve ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies.

De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen. Dit betekent niet dat ze geen dividenden mag uitkeren, enkel dat de ontvangen sommen daar niet mogen voor dienen.

Het maximum dat een vennootschap tijdens haar bestaan mag ontvangen onder de vorm van kapitaalinbreng met een tax shelter voor starters, bedraagt 250.000 euro.
De vennootschap mag wel meer dan die 250.000 euro ontvangen, maar dat zal dan zonder de tax shelter zijn.

Belangrijke voorwaarde: vennootschap = kmo

Een belangrijke voorwaarde is dat de vennootschap moet voldoen aan de definitie van een kleine vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap gedurende twee achtereenvolgende boekjaren niet meer dan één van de volgende criteria mag overschrijden:

jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;

jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro;

balanstotaal: 4.500.000 euro.

Voldoet de vennootschap aan de definitie van microvennootschap, dan is de belastingvermindering zelfs nog groter (45% i.p.v. 30%). De vennootschap mag op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en mag niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden (gedurende twee achtereenvolgende boekjaren):

het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro;

de omzet, exclusief btw, bedraagt niet meer dan 700.000 euro;

het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.

Aandelen

De belastingvermindering wordt gegeven voor de verwerving van aandelen in een startende vennootschap. Dat kan rechtstreeks (u verwerft zelf de nieuwe aandelen) of onrechtstreeks via nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een financieringsvehikel; nieuwe rechten van deelneming op naam in een openbaar startersfonds of in een private startersprivak (die dan op hun beurt investeren in aandelen van startende vennootschappen).

Het moet gaan om een storting in geld: inbrengen in natura en quasi-inbrengen zijn uitgesloten. Bovendien moeten de aandelen volledig volstort zijn.
U mag met uw belegging niet meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verwerven.