Ondanks de eerste signalen van economisch herstel, voelen veel bedrijven de naschokken van de crisis. Daarom heeft het parlement de crisispremie (en de andere crisismaatregelen) verlengd tot 30 september 2010 en de strenge formaliteiten die u moet nakomen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschrapt.

Arbeiders

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor werklieden (dus arbeiders en niet bedienden, handelsvertegenwoordigers en dienstboden) waarvan u de arbeidsovereenkomst beëindigt, zonder dringende reden, tussen 1 januari 2010 en 30 september 2010, heeft recht op een forfaitaire crisispremie. Na september kan de maatregel verder worden verlengd tot eind 2010 bij koninklijk besluit na advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.
Dit recht bestaat ongeacht of u zijn arbeidsovereenkomst beëindigt met of zonder de naleving van een opzeggingstermijn.
Uw arbeider heeft geen recht op de crisispremie als u zijn arbeidsovereenkomst beëindigt: tijdens de proefperiode, bij pensionering en bij brugpensioen. Maar ontslagen arbeiders die zich bij een herstructurering kunnen inschrijven in een tewerkstellingscel en die geen jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben, hebben voortaan ook recht op een crisispremie.

Bedrag premie

De forfaitaire vergoeding waarop arbeiders die worden ontslagen zonder dringende reden recht hebben, bedraagt 1.666 euro. De premie komt bovenop de normale opzegtermijnen of -vergoedingen. Bij deeltijdse arbeiders wordt de premie pro rata berekend in verhouding tot zijn contractuele arbeidsprestaties.
De vergoeding wordt fiscaal niet belast (geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd) en is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Tussenkomst RVA

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) neemt het grootste deel van de financiële last op zich en betaalt 1.111 euro. U betaalt de rest nl. 555 euro. Let op, u moest de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangetekend of bij deurwaardersexploot aan de betrokken arbeider kenbaar maken. Anders moest u de hele premie zelf betalen. Deze strenge vormvereiste en sanctie is geschrapt! Een ontslag met verbrekingsvergoeding kan dus opnieuw mondeling gebeuren. Wanneer u intussen als sanctie de volledige premie heeft betaald, zal u (een deel van) de premie bij de RVA kunnen terugvorderen. De vormvereiste is immers met terugwerkende kracht opgeheven.

Vrijstelling

In de volgende gevallen moet u niks betalen en zal de RVA de hele premie op zich nemen.

U probeert een ontslag te vermijden door voor uw arbeiders in 2010 gebruik te maken van 1° de collectieve crisisarbeidsduurvermindering, 2° het crisistijdskrediet of 3° de economische werkloosheid en dit gedurende vier weken voor arbeiders met een anciënniteit van minder dan 20 jaar of acht weken voor arbeiders met een anciënniteit van meer dan 20 jaar.

Uw onderneming telt minder dan tien werknemers en verkeert in economische moeilijkheden. U dient een aanvraag tot vrijstelling in bij de Commissie Ondernemingsplannen.

Wil u de vrijstelling van 555 euro bekomen, dan gebruikt u het modelformulier “Aanvraag tot afwijking van de betaling van de crisispremie”. Dit formulier verstuurt u samen met alle nodige documenten per elektronische post (coa@werk.belgie.be) of per aangetekend schrijven aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.