Zelfstandigen kunnen tot het einde van dit jaar een crisisuitkering vragen. Ook de langere aanvraagtermijn voor de klassieke faillissementsverzekering wordt verlengd. Oorspronkelijk konden zelfstandigen maar van deze crisismaatregelen genieten tot eind september. De overheid heeft de maatregelen verlengd tot het einde van het jaar.

Tijdelijke uitbreiding van de faillissementsverzekering (“crisisuitkering zelfstandigen”)

Als u een zelfstandige bent die in moeilijkheden verkeert, dan kan u een uitkering krijgen op basis van de faillissementsverzekering. De regering heeft namelijk de uitkering van de sociale verzekering in geval van faillissement tijdelijk uitgebreid naar zelfstandigen in moeilijkheden. Met deze crisismaatregel wil de regering voorkomen dat die zelfstandigen daadwerkelijk failliet gaan.

De uitkering kan u voor maximum zes maanden ontvangen en is gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen. Deze uitkering bedraagt maandelijks 964,55 euro als alleenstaande en 1.258,13 euro als gezinshoofd.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze uitkering te krijgen. Hiervoor kan u een aanvraag indienen per aangetekend schrijven bij uw sociale verzekeringskas.

Extra aanvraagtermijn voor de “klassieke” faillissementsverzekering

Als u ondanks deze uitkering toch failliet gaat, dan heeft u na het faillissement nog gedurende maximum twaalf maanden recht op de faillissementsverzekering. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden zoals een tijdige aanvraag.

Dankzij de crisismaatregel krijgt u dus meer tijd om uw aanvraag voor de faillissementsverzekering bij uw sociale verzekeringskas in te dienen. U moet dit doen ten laatste binnen het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring. Voor de crisis moest u dit binnen het kwartaal na het kwartaal van de faillietverklaring doen, wat dus neerkomt op een verlenging met één kwartaal. Die langere termijn geldt in eerste instantie alleen wanneer het vonnis is uitgesproken tot en met 31 december 2010.

Dankzij de klassieke faillissementsverzekering kan u als zelfstandige bij een faillissement (of in gelijkgestelde gevallen) een keer in uw loopbaan een beroep doen op de faillissementsverzekering. Die sociale verzekering voorziet in het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal vier kwartalen zonder bijdragebetaling en een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste twaalf maanden.