De afgelopen maanden hebben veel ondernemingen steun ontvangen van de federale en gewestelijke overheden. Om na de lockdown weer te mogen starten, moesten ook extra-kosten gemaakt worden. Hoe moeten de steun enerzijds en de extra kosten anderzijds boekhoudkundig verwerkt worden? Een recent advies van de CBN geeft toelichting.

Uitzonderlijke inkomsten en uitgaven

De rode draad in het advies van de  CBN van 23 juni 2021 (CBN-advies 2021/11) is artikel 3:10 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: “De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw”.

Als u bijvoorbeeld in het Vlaamse Gewest een vergoeding krijgt toegewezen van 5.000 euro, dan moet die som geboekt worden onder de categorieën “Diverse bedrijfsopbrengsten” (rekening 743-749) of onder de “Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten” (rekening 764-768). Het gaat immers niet om “normale” inkomsten.

Hetzelfde geldt aan de kant van de uitgaven. Heeft u bijzondere uitgaven gedaan zoals de aankoop van mondmaskers en alcoholgel, herinrichting van de werkvloer, plexiglas, … dan boekt u die uitgaven in principe op rekening 61 “Diensten en diverse goederen” of op rekening 664 tot 667 “Andere niet-recurrente bedrijfskosten”.

Deze kosten kunnen in één keer ten laste genomen worden als het gaat over “niet-materiële bedragen”. Zijn uw investeringen echter belangrijker in waarde, omdat u zich heeft aangepast aan de nieuwe werksituatie (bv. u installeerde performante audiovisuele middelen in vergaderzalen), dan kan u die uitgaven activeren en afschrijven. De investeringen moeten dan wel “duurzaam” voor de bedrijfsuitoefening worden gebruikt in de volgende boekjaren.

Kreeg u een boete of moet u een schadevergoeding betalen omdat u door de coronacrisis bepaalde verplichtingen niet kon nakomen, dan moet u die ten laste van het resultaat boeken via de rekening 643 tot 648 “Diverse bedrijfskosten” of 664 tot 667 “Andere niet-recurrente bedrijfskosten” in het boekjaar waarin de schuldvordering ontstaat.

Recurrente kosten

Wat met kosten die wel weerkerend zijn zoals huur, water, gas en elektriciteit? In principe zijn dit recurrente bedrijfskosten omdat zij voortkomen uit de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming. Maar door de lockdown was er geen bedrijfsuitoefening. De CBN is daarom van oordeel dat het bestuursorgaan kan beslissen om de kosten tijdens deze periode van verplichte sluiting uitzonderlijk te beschouwen als niet-recurrente bedrijfskosten.

Voorraden

Als door de lockdown voorraden onbruikbaar worden (bv. voedingsproducten), dan moet u voor wat betreft de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en gerede producten, de aanschaffingsprijs corrigeren om hun boekwaarde aan hun marktwaarde op balansdatum aan te passen.

Gaat het om goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering, dan boekt u een waardevermindering als de vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan respectievelijk de nettoverkoopprijs of de in de overeenkomst bedongen prijs op de balansdatum.

Vaste activa

In haar advies wijst de CBN er ook nog op dat door de verplichte tijdelijke stopzetting van de activiteiten in heel wat ondernemingen vaste activa zoals gebouwen, machines en materialen gedurende een bepaalde periode niet werden gebruikt. Dat kan inhouden dat een aanpassing van de waarderingsregels van dergelijke activa noodzakelijk is. Afschrijvingsplannen mogen in dat kader dus worden aangepast.

Ten slotte kan de gezondheidscrisis ook aanleiding geweest zijn tot een herstructurering. Kosten gemaakt in het kader van een herstructurering mogen onder de activa worden opgenomen als het gaat om kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van een onderneming als die herstructurering de rentabiliteit van de onderneming van de onderneming ten goede komt.

Voorzichtigheids-, matching- en realisatiebeginsel

Het advies van het CBN is een zuivere toepassing van het voorzichtigheids-, matching- en realisatiebeginsel. Maar het advies is toch interessant omdat het dit beginsel omzet in voorbeelden van concrete situaties waar vele ondernemers helaas mee te maken krijgen.