Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die alle dagen of in het weekend verplicht moeten sluiten als gevolg van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad trof, kunnen bij de Vlaamse Regering een coronahinderpremie en een bijkomende sluitingspremie aanvragen. Maar ook ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar wel te maken krijgen met zwaar omzetverlies, vallen niet uit de boot met Vlaamse steunmaatregelen. Zij hebben recht op een compensatiepremie.

Hinderpremie en sluitingspremie

Ondernemingen die alle dagen verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam sinds 12 maart 2020, en waarbij hun locatie gesloten is, hebben recht op een forfaitaire subsidie van 4.000 euro.
Voor horeca-ondernemingen is het voldoende dat de gelagzaal verplicht is gesloten.
Ook ambulante handelaars en foorkramers komen in aanmerking als zij geconfronteerd worden met reguliere openbare markt of openbare kermis in het Vlaams Gewest die is gesloten door de coronavirusmaatregelen en waarop zij normaal aanwezig zouden zijn.
Ondernemingen die in het weekend verplicht moeten sluiten door de coronavirusmaatregelen, kunnen genieten van een forfaitaire subsidie van 2.000 euro.

Een bijkomende sluitingspremie is beschikbaar voor ondernemingen die vanaf 6 april 2020 alle dagen of in het weekend verplicht gesloten zijn als gevolg van de coronavirusmaatregelen. Die bijkomende sluitingspremie bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Hierbij gelden de openingsdagen die gangbaar waren op 13 maart 2020.

Voor wie?

Komen in aanmerking voor deze premies:

natuurlijke personen die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen in hoofdberoep; ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van hun netto-belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen moeten betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep;

vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut en verenigingen met een economische activiteit.

De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht en buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut moeten minstens één werkende vennoot of één bij de RSZ ingeschreven voltijdse werknemer tewerkstellen; ook de verenigingen met een economische activiteit moeten minstens één bij de RSZ ingeschreven voltijdse werknemer tewerkstellen;.
Deze ondernemingen hebben een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Bij meerdere exploitatiezetels, hogere premies

Voor de ondernemingen die een forfaitaire subsidie van 4.000 euro ontvangen, worden de premies verhoogd als de onderneming beschikt over één of meer bijkomende exploitatiezetels die gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en waar minstens één bij de RSZ ingeschreven voltijdse werknemer is tewerkgesteld.

De verhoging wordt berekend door de forfaitaire subsidie en bijkomende sluitingspremie te vermenigvuldigen met het aantal bijkomende exploitatiezetels. De verhoging is beperkt tot maximaal vier bijkomende exploitatiezetels.

Hoe tewerk gaan?

De online applicatie op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is beschikbaar sinds 27 maart 2020. Voor het indienen van de aanvraag hebt u tijd tot en met 19 mei 2020. De aanvrager moet zich identificeren via zijn/haar elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzoekt of de ondernemingen en zelfstandigen de voorwaarden hebben nageleefd. Ze bezorgt vervolgens een schriftelijke kennisgeving van haar beslissing aan de aanvrager. Als het Agentschap beslist dat de subsidie wordt toegekend, volgt de uitbetaling. De subsidie wordt enkel uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.

Ondernemers die niet in staat zijn zelf digitaal een aanvraag in te dienen of een volmacht hiervoor aan hun accountant te geven, mogen via e-mail contact opnemen met VLAIO (corona@vlaio.be), met vermelding van het ondernemingsnummer en telefoonnummer van de klant en van de accountant, waarbij tevens wordt vermeld wie bij voorkeur zal worden gecontacteerd.

Compensatiepremie bij groot omzetverlies

Op 1 april jl. kondigde de Vlaamse regering nog een nieuwe steunmaatregel aan:  een compensatiepremie van 3.000 euro voor bedrijven die verderwerken maar 60% van hun omzet verliezen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode loopt van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Volgende sectoren komen in aanmerking: de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel.

De aanvraag voor een compensatiepremie gebeurt, net zoals de hinderpremie, bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).