U weet ongetwijfeld al dat wanneer u een belastingcontroleur over de vloer krijgt, u hem inzage moet verlenen in al de documenten die noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen. Daaronder vallen ook de gegevens die u digitaal bijhoudt op uw computer of server. De programmawet van 1 juli 2016 heeft daaraan toegevoegd dat ambtenaren voortaan ook gegevens die u extern bijhoudt in de cloud, mogen inkijken.

Controleur mag stukken inzien

Als u als belastingplichtige een controleur op bezoek krijgt, moet u uw boeken en bescheiden laten inkijken als de ambtenaar daar om vraagt. Het maakt niet uit of u onderworpen bent aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners. Deze verplichting geldt voor alle belastingplichtigen.

U moet natuurlijk geen documenten van persoonlijke aard voorleggen, maar wel alle (professionele) boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen.

Ook btw-controleurs kunnen inzage vragen in de boeken, facturen, kopieën van facturen en andere stukken of hun kopieën.

Wat met elektronische gegevens?

Deze documenten worden tegenwoordig door belastingplichtigen echter vaak bijgehouden op een computer of server. Deze elektronisch bewaarde documenten mogen vandaag de dag al door belastingambtenaren worden ingezien.

Ondertussen is de technologische evolutie echter al weer verder. De elektronische gegevens worden niet meer langer (enkel) bewaard op de computer van de belastingplichtige die op zijn bureau staat. Meer en meer worden de gegevens bijgehouden op een server. En zelfs die server hoeft niet fysiek bij de belastingplichtige te staan. Dat kan ook extern. De gegevens kunnen dus ook gewoon in de cloud bewaard worden. Meer zelfs, deze dagdagelijkse praktijk is in feite de norm geworden.

Ook de ‘boeken en bescheiden’ die zich in de cloud bevinden, zijn bewijskrachtige gegevens in fiscale zaken.

Inzage in de cloud

Om ook het inzagerecht van de ambtenaren op deze evolutie af te stemmen, heeft de programmawet van 1 juli 2016 artikel 315bis WIB92 – dat het inzagerecht regelt – gewijzigd door toe te voegen dat   de in dit artikel vermelde verplichtingen ( = bijhouden en laten inzien van de documenten) eveneens gelden, wanneer de gegevens waar de administratie om verzoekt, zich digitaal in België of in het buitenland bevinden. Met andere woorden ook gegevens in de cloud mag de controleur inzien.

Een gelijkaardige aanpassing gebeurde in het btw-wetboek (WBTW) zodat ook de btw-ambtenaren dezelfde bevoegdheid krijgen.

Vanaf wanneer?

De nieuwe maatregel geldt sinds 14 juli 2016.