Btw-belastingplichtigen moeten periodiek een btw-aangifte. Dat kan per kwartaal, of per maand. Wat is het verschil? Zijn er criteria om te bepalen of je maandelijks of per kwartaal moet aangeven? Kan de belastingplichtige het zelf kiezen? En wanneer moet je dan precies indienen? In onderstaande bijdrage geven we een antwoord op al deze vragen.

Maandaangever of kwartaalaangever?

De regel is dat een belastingplichtige maandelijks zijn periodieke aangifte indient. Belastingplichtigen kunnen evenwel gemachtigd worden een kwartaalaangifte in te dienen i.p.v. een maandaangifte als hun jaaromzet (excl. btw) minder dan 2.500.000 EUR bedraagt. In bepaalde sectoren ligt die drempel gevoelig lager. Zo mogen belastingplichtigen die (i) energieproducten, (ii) toestellen voor mobiele telefonie, (iii) computers en randapparatuur of (iv) landvoertuigen met een motor die moeten worden ingeschreven bij de DIV leveren, slechts een kwartaalaangifte indienen als ze een omzet realiseren van maximaal  250.000 EUR.

Het is dus cruciaal om te weten wat er hier onder omzet wordt begrepen. Omzet omvat het  totale bedrag, (excl. btw) van alle door de belastingplichtige in de uitoefening van zijn economische activiteit verrichte handelingen. Ook de vrijgestelde handelingen, de handelingen in het buitenland en de handelingen die aan een bijzondere regeling onderworpen zijn, vallen eronder. Vallen echter wel buiten de ‘omzet’: de omzet gerealiseerd in het kader van de bijzondere landbouwregeling, voorschotten en uitzonderlijke ontvangsten.

Moeten sowieso een maandaangifte indienen: de belastingplichtigen (i) die vrijgestelde intracommunautaire leveringen verrichten voor een bedrag van meer dan 400.000 EUR per jaar, (ii) die maandelijks een opgave van hun intracommunautaire handelingen moeten indienen.

Belastingplichtigen kunnen er ten slotte ook voor kiezen hun aangifte maandelijks te doen (m.a.w. een belastingplichtige die in aanmerking komt voor een kwartaalaangifte, maar er toch voor opteert een maandelijkse aangifte in te dienen).

Wanneer de aangifte indienen?

Een maandaangever moet maandelijks een aangifte indienen uiterlijk tegen de 20ste van de maand die volgt op de maand waarop zij betrekking heeft. De aangifte voor de maand oktober 2016 moet dus ten laatste op 20 november worden ingediend. Als de 20ste een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, krijgt de belastingplichtige respijt tot de eerstvolgende werkdag. Zo is 20 november dit jaar een zondag, zodat de aangiftes voor oktober 2016 kunnen worden ingediend tot 21 november.

Kwartaalaangevers moeten éénmaal per kwartaal een aangifte indienen. Ook zij moeten de aangifte indienen de 20ste van de maand volgend op de periode waarop de aangifte betrekking heeft. Het eerste kwartaal loopt van januari tot maart. De eerste kwartaalaangifte moet dan ook tegen 20 april ingediend worden.

Kwartaalaangevers moeten wel voorschotten storten. Het voorschot is gelijk aan één derde van de btw die het vorige kalenderkwartaal verschuldigd was en moet worden betaald tegen de 20ste  van de tweede en derde maand van het kalenderkwartaal. In het vierde kwartaal dat loopt van oktober tot december, moet er dus een voorschot gestort worden tegen 20 november en 20 december. Wie geen voorschotten betaalt, zal nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn.

Tijdens de zomervakantie gelden er gelet op de vakantieperiode afwijkende data, die jaarlijks worden bekendgemaakt. Normaliter liggen deze data dan rond 10 augustus i.p.v. 20 juli (voor de maandaangifte van juni en de kwartaalaangifte van het tweede kwartaal april-juni) en 10 september i.p.v. 20 augustus (voor de maandaangifte van juli). Dit uitstel geldt enkel voor het indienen van de aangifte, niet voor het betalen van de belasting.

Van kwartaalaangifte naar maandaangifte

Als er niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiftes in te dienen (bv. de omzetdrempel wordt overschreden), moet de belastingplichtige overgaan naar maandaangiftes. De belastingplichtige moet dan uiterlijk de tiende van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin de drempel werd overschreden, het bevoegde btw-controlekantoor hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Van maandaangifte naar kwartaalaangifte

Als een maandaangever wil overstappen naar kwartaalaangiftes (en aan de voorwaarden voldoet), moet hij dat   aanvragen bij het bevoegde btw-controlekantoor. Aanvragen kan door een gemotiveerd schriftelijk verzoek in te dienen. De overgang treedt in werking  op de eerste dag van de aangifteperiode van de door de belastingplichtige gevraagde regeling die volgt op de datum van de aanvaarding van de vraag door de administratie.

Belastingplichtigen die geen periodieke aangiften moeten indienen

Landbouwondernemers die onder de bijzondere landbouwregeling vallen, kleine ondernemingen die vrijgesteld zijn van btw en belastingplichtigen die enkel vrijgestelde handelingen in de zin van artikel 44 van het btw-wetboek doen (o.a. artsen, onderwijsinstellingen) doen, moeten geen periodieke aangifte indienen.