Vroeger gold voor alle spelen en weddenschappen een btw-vrijstelling. Sinds augustus 2016 zijn de regels evenwel aangepast. Online weddenschappen vallen sindsdien buiten de vrijstelling. Daarbij rijzen natuurlijk wel wat vragen: op welke spelen moet er nu btw worden aangerekend en hoeveel btw precies? Wij gaan op zoek naar de antwoorden.

Wat wordt er begrepen onder  ‘kans- en geldspelen’ en ‘loterijen’?

Het btw-wetboek spreekt over ‘kans- en geldspelen’ en ‘loterijen’ en definieert wat er precies met deze begrippen wordt bedoeld. Let op: deze definitie geldt enkel voor de btw. Voor andere belastingen (bv. de belasting op spelen en weddenschappen) worden andere begrippen en definities gebruikt.

Kans- en geldspelen zijn (i) spelen die gelegenheid geven tot mededinging naar prijzen of premies in geld of natura, waarbij de spelers noch bij het begin, noch in de loop of bij het einde van het spel kunnen tussenkomen en de winnaars uitsluitend door het lot of enig andere kansbepaling worden aangewezen en (ii) spelen die gelegenheid geven tot mededinging naar prijzen of premies in geld of natura, uitgeloofd aan de deelnemers van een prijskamp, van welke aard ook, tenzij de prijskamp de totstandbrenging van een contract tussen de winnaars en de organisator ervan tot gevolg heeft.

Een loterij is elke gelegenheid om door middel van te kopen deelbewijzen van deelneming mee te dingen naar prijzen of premies in geld of in natura waarbij de winnaars door het lot of een andere kansbepaling waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen, worden aangewezen.

Vrijstelling btw voor kans- en geldspelen

Tot de zomer van 2016 moesten inrichters van gokspelen en weddenschappen geen btw aanrekenen op hun diensten. Het maakte niet uit in welke vorm de spelen plaatsvonden: fysiek of online.

Sinds 1 augustus 2016 is er op de onlinespelen wel btw verschuldigd (1 juli was de officiële datum van inwerkingtreding die al snel werd uitgesteld tot 1 augustus).

Daardoor is de situatie nu als volgt:

btw: online-spelen, onlineweddenschappen, online pronostieken;

geen btw: fysieke kansspelen in casino’s, gokmachines, loterijen (ook als ze via elektronische weg worden georganiseerd – voor loterijen is er dus een uitzondering op de belastbaarheid van onlinespelen).

Hoeveel btw is er verschuldigd?

De btw wordt berekend over al datgene wat de aanbieder van het online gokspel verkrijgt als tegenprestatie van de deelnemers voor hun deelname aan het gokspel. De organisator moet geen btw aanrekenen op het deel van de inzetten dat als winst terug wordt uitgekeerd. Als de prijs voor de winnaar in natura wordt uitgereikt, mag de normale waarde van deze prijs van de maatstaf van heffing worden afgetrokken.

Belastingen en heffingen (zoals de belasting op spelen en weddenschappen) behoren gewoon  tot de maatstaf van heffing en mogen dus niet in mindering worden gebracht.
In feite wordt de btw berekend op de werkelijke brutomarge die wordt verwezenlijkt.

Buitenlandse goksites

Als de speler een Belgische particulier is, zal er Belgische btw verschuldigd zijn. Ook als er gegokt wordt bij een buitenlandse goksite. In dat geval moet de buitenlandse aanbieder de voorgeschreven Belgische formaliteiten naleven (indienen periodieke aangiften, aanvragen Belgisch btw-nummer). Als hij enkel elektronische diensten aanbiedt, dan kan hij allicht wel gebruik maken van het MOSS-systeem: identificatie voor btw-doeleinden in één (= meestal de eigen) EU-lidstaat en daar via de MOSS-aangifte zijn omzet aangeven. MOSS is de mini one stop shop waarmee verrichters van elektronische diensten zonder veel administratieve rompslomp (identificatie in andere lidstaten is niet langer nodig), in de ganse EU hun diensten kunnen aanbieden.

Bijzonder is wel dat als blijkt dat de organisator van online  gokspelen de verplichtingen niet is nagekomen en de Belgische btw niet heeft afgedragen, de fiscus de gokker zelf kan aanspreken. De gokker is immers mee hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde btw.