Eerder stonden we al stil bij de gewone maand- en kwartaalaangifte in de btw. Niet iedere btw-belastingplichtige moet echter periodieke aangiftes indienen. Voor sommigen onder hen en voor bepaalde niet-belastingplichtigen geldt daarom de verplichting een bijzondere aangifte in te dienen. We zetten het wie, wanneer en hoe op een rijtje.

Wie?

Het gaat om de volgende personen:

vrijgestelde kleine ondernemingen, die geen btw moeten voldoen aan de Schatkist, maar ook geen recht hebben op aftrek van de door hun betaalde btw  (‘kleine ondernemingen’ zijn ondernemingen met een jaaromzet die niet meer bedraagt dan 5.580 EUR, vanaf 1 juli 2013 zou deze drempel worden verhoogd tot 25.000 EUR maar vermoedelijk wordt dit vanaf 1 januari 2014);

belastingplichtigen die aan de bijzondere landbouwregeling onderworpen zijn;

belastingplichtigen die enkel handelingen verrichten die van btw zijn vrijgesteld en die zelf geen recht op aftrek hebben (het gaat dan o.m. over advocaten, artsen, tandartsen,…);

niet-belastingplichtige rechtspersonen (publieke rechtspersonen).

Wanneer?

De hierboven genoemde personen, moeten enkel een bijzondere aangifte indienen, wanneer ze schuldenaar zijn van de btw. Dat is het geval voor:

De intracommunautaire verwerving van goederen andere dan nieuwe vervoermiddelen of accijnsgoederen (dit is het verkrijgen van goederen die uit een andere lidstaat van de Europese Unie komen, en waarvoor de afnemer in de lidstaat waar de goederen aankomen de btw verschuldigd is). De verplichting geldt slechts voor zover (1) het totaal bedrag van deze verwervingen de drempel van 11.200 EUR overschreden heeft tijdens het lopende jaar of het voorafgaande jaar; of (2) als deze persoon ervoor gekozen heeft al zijn verwervingen in België aan de btw te laten onderwerpen.

De intracommunautaire verwerving van accijnsgoederen of nieuwe vervoermiddelen (bv. voor wagens: binnen de zes maanden na hun eerste ingebruikneming of als ze minder dan 6.000 km gereden hebben).  Maar slechts als de persoon al gehouden was een bijzondere aangifte in te dienen op basis van het vorige punt.

Het ontvangen van diensten van een dienstverrichter die niet in België gevestigd is. Ook al is de dienstverrichter een buitenlander, toch vindt de dienst plaats in België, waar de afnemer gevestigd is. In dit geval is de afnemer immers de btw verschuldigd.

De aankoop van goederen of van diensten ontvangen van een niet in België gevestigde belastingplichtige, die hier geen aansprakelijk vertegenwoordiger heeft aangeduid. In dit geval is eigenlijk deze buitenlandse belastingplichtige de schuldenaar van de btw.

Hoe?

Enkel in een kwartaal waarin de aangever handelingen heeft verricht waarvoor hij gehouden is tot betaling van de btw (zie de gevallen hierboven), moet er effectief een bijzondere aangifte ingediend worden.

De indiening moet gebeuren uiterlijk de 20e dag van de maand volgend op het kwartaal tijdens welk de btw opeisbaar werd. Bv.:  in de loop van februari (eerste kwartaal) deed de belastingplichtige handelingen waarvoor hij een aangifte moet indienen, dit moet hij dan uiterlijk op 20 april doen.

Sinds 1 april 2013 kunt u die bijzondere aangifte elektronisch indienen via Intervat, waarna u een ontvangstbevestiging krijgt. Als u het formulier niet juist invult, krijgt u onmiddellijk een foutmelding, zodat u uw vergissing direct kan rechtzetten.

De aangifte op papier blijft echter ook mogelijk, volgens een nieuw daarvoor door de administratie voorzien formulier.