Een zelfstandige moet zich bij een sociaalverzekeringsfonds naar keuze aansluiten en per kwartaal sociale bijdragen betalen. Wie zijn bijdragen te laat betaalt, krijgt een verhoging van 3 procent aangerekend. En let op, daar bovenop wordt op 1 januari een extra verhoging van 7 procent aangerekend.

Hoeveel sociale bijdragen betalen?

De sociale bijdragen dekken de volgende sectoren van het sociaal statuut: pensioen, kinderbijslag, faillissementsverzekering, gezondheidszorg en ziekte-uitkering.
De bijdragen van een jaar worden in principe berekend op basis van het bedrag van de netto-beroepsinkomsten van drie jaar daarvoor (referte- of referentiejaar). De netto-inkomsten zijn de brutoberoepsinkomsten verminderd met de bedrijfsuitgaven. Hoeveel u betaalt, hangt ook af van uw bijdragecategorie (bv. zelfstandige in hoofd- of bijberoep).
Een zelfstandige die pas begint, betaalt de eerste drie jaren als zelfstandige voorlopige bijdragen die achteraf worden aangepast. De bijdragen komen overeen met een percentage van de inkomsten en bedragen ongeveer 22,5 procent van de beroepsinkomsten. Voor de berekening van de bijdragen worden de beroepsinkomsten van het referentiejaar geïndexeerd.

Wanneer sociale bijdragen betalen?

U moet de sociale bijdragen in principe betalen voor het einde van ieder kwartaal. Dit betekent dat de bijdrage uiterlijk de laatste dag van het kwartaal op de rekening van het sociaalverzekeringsfonds moet staan.

Ten laatste op 31 december 2010 moet u de bijdrage van het vierde kwartaal 2010 betalen. Wie te laat betaalt, betaalt een verhoging van 3 procent. Die verhoging wordt automatisch aangerekend en telkens een kwartaal verstrijkt, opnieuw aangerekend op alle onbetaalde bijdragen. Bovenop die 3 procent wordt bij het overschrijden van het jaar, dus op 1 januari, op iedere onbetaalde bijdrage een extra verhoging van 7 procent berekend.

De bijdrage wordt als betaald beschouwd op de dag waarop het bedrag op de rekening staat van het sociaalverzekeringsfonds. Hou er rekening mee dat de bank enkele dagen nodig heeft om de bijdrage over te boeken naar de rekening van het fonds. Bovendien kunnen de feestdagen de verwerking van uw betaling extra vertragen dus is het belangrijk dat u de storting een aantal dagen voor het einde van de maand verricht.

Hoe een verhoging van sociale bijdragen vermijden?

Het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen (RSVZ) kan in bepaalde omstandigheden de verhogingen kwijtschelden. Nadat u de sociale bijdragen heeft betaald, kan u een aanvraag indienen via uw sociaalverzekeringsfonds, dat het dossier voorlegt aan het RSVZ. In een gemotiveerde verklaring verduidelijkt u waarom u denkt in aanmerking te komen voor een kwijtschelding. De kwijtschelding wordt niet automatisch toegestaan. U moet over een geldige reden beschikken. Het RSVZ zal slechts aan de verhogingen verzaken bij overmacht, wanneer u omwille van de speciale aard van de activiteit te goeder trouw kon denken dat u niet verzekeringsplichtig was en in een ander behartigenswaardig geval.