De zogenaamde ATAD-richtlijn (Anti-Tax Avoidance Directive) verplicht de lidstaten onder meer om de aftrek van intra-groep interesten te beperken tot bepaalde drempels. België zette deze richtlijn om in het Belgisch recht in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017. De beperking treedt in werking met ingang van aanslagjaar 2020 maar er moet nu al bijgestuurd worden.

De Thin Cap regel

De hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet voor groepsvennootschappen in een beperking op de aftrek van de netto-interestlasten bij overschrijding van bepaalde drempels. Er gelden eigenlijk 2 drempels en als de hoogste van de 2 overschreden wordt, dan is het overschrijdende deel van die interesten niet aftrekbaar. Die 2 drempels zijn:

3.000.000 euro; en

30% van de fiscale EBITDA.

Het gedeelte van de interest dat u omwille van deze regel niet mag aftrekken, wordt overgedragen naar volgende jaren.

Begrippen

Eerst enkele begrippen toelichten:

De netto-interestlasten (ofwel financieringskostensurplus): dit is het verschil tussen de    betaalde (aftrekbare) interesten verminderd met ontvangen (belastbare) interesten. Opgelet: deze definitie is heel ruim. Het gaat niet alleen over intra-groep interesten maar ook over interesten die u betaalde aan of ontving van financiële instellingen.

De fiscale EBITDA. EBITDA is een term uit de financiële wereld waarmee je een zicht hebt op de operationele winst van de onderneming. Het staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. Voor die aftrekbeperking wordt het begrip nog een beetje verfijnd: de fiscale EBITDA is het belastbaar resultaat:

=> verhoogd met de afschrijvingen, de minderwaarden, en met het financieringskostensurplus van hierboven van het jaar zelf.

=> verminderd met de DBI-aftrek (van het huidige jaar maar ook de overgedragen), de aftrekbare octrooi-inkomsten of innovatie-inkomsten, het aftrekbare bedrag van de groepsbijdrage en de bij verdrag vrijgestelde winsten.

Wie blijft buiten schot?

Een hele reeks belastingplichtigen zijn niet onderworpen aan de maatregel. De grootste groep zijn de ondernemingen uit de financiële sector (kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen). Maar ook als u een vennootschap heeft die geen deel uitmaakt van een groep van vennootschappen blijft u buiten de toepassing van de aftrekbeperking. Het is dan wel vereist dat uw vennootschap geen participatie heeft in een andere vennootschap van 25%. Uw vennootschap mag ook geen aandeelhouder hebben die in uw vennootschap en in een andere vennootschap een participatie heeft van telkens meer dan 25%.
Anders gesteld : heeft u (meer dan 25% van) 2 vennootschappen    … dan zijn beide vennootschappen deel van een groep en is de aftrekbeperking van toepassing.

Bijgestuurd

Een eerste kleine correctie die onlangs werd doorgevoerd betreft de berekening van de EBITDA. U moet de belastbare basis verhogen met afschrijvingen, minderwaarden en het financieringskostensurplus van het jaar zelf. Als uw financieringskostensurplus te veel bedraagt, dan wordt het overgedragen naar volgend jaar maar het is wel belastingvrij. Welnu… dat vrijgesteld en overgedragen financieringskostensurplus moet ook toegevoegd worden om de fiscale EBITDA te berekenen.

De tweede wijziging heeft te maken met de vennootschappen die deel uitmaken van een grotere (veelal internationale) groep van vennootschap. Om de EBITDA van zo’n groepsvennootschap te berekenen worden de intra-groep transacties genegeerd. In de oude versie van de wet werden enkel de transacties tussen groepsvennootschappen tegen geboekt. Maar een dividend van de ene vennootschap naar de andere zou wel meegeteld worden (terwijl dat binnen de groep een vestzak-broekzak operatie is). Die bepaling wordt nu dus bijgestuurd zodat de kosten die verschuldigd zijn aan of de opbrengsten die verschuldigd zijn door een binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting buiten beschouwing gelaten worden.

Ten slotte moest er ook nog wat fine-tuning gebeuren om te voorkomen dat in geval van fusie of splitsing het overdragen financieringskostensurplus niet verloren zou gaan.

Oude leningen

Leningen die al werden afgesloten vóór 17 juni 2016 blijven ook buiten schot. Maar dan mogen er sinds die datum geen fundamentele wijzigingen zijn aangebracht. Fundamentele wijzigingen zijn wijziging van de partijen, de rentevoet of de looptijd of het geleende bedrag. Een oude lening herfinancieren maakt er ook een nieuwe lening van.

De aftrekbeperking voor intra-groep interesten is een zeer complexe materie. Als uw betaalde interesten niet meer bedragen dan 3.000.000 euro is er alvast niets aan de hand. Komt dat bedrag in zicht, dan haalt u best rekenmachine en accountant boven.