In het kader van het sociaal akkoord van 2021 werd overeengekomen om het aantal vrijwillige overuren dat zonder overwerktoeslag gepresteerd mocht worden, in alle sectoren op te trekken van 100 tot 220 uur. De 120 bijkomende vrijwillige overuren worden relance-uren genoemd. U kan er nog gebruik van maken tot eind 2022.

Arbeidsrechtelijk

Hoewel reeds van toepassing vanaf 1 juli 2021 werd dit sociaal akkoord pas eind 2021 in een wet gegoten. De wetswijziging zorgde ervoor dat het aantal vrijwillige overuren, zoals bedoeld in artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971, in 2021 en 2022 voor alle sectoren werd verhoogd met 120 bijkomende uren, ‘relance-uren’ genoemd. Die relance-uren kunnen gepresteerd worden in de periode van:

01.07.2021 t.e.m. 31.12.2021; en

01.01.2022 t.e.m. 31.12.2022.

De maatregel bestond al eerder, maar was toen beperkt tot de zogenaamde cruciale sectoren (ziekenhuizen, supermarkten, …).

Vrijwillige overuren die al gepresteerd werden in 2021 moeten afgetrokken worden van het contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren in de periode van 1 juli 2021 t.e.m. 31 december 2021.

Relance-uren die onder deze maatregel gepresteerd worden, moeten niet ingehaald worden en er is geen overloon voor verschuldigd.

Fiscaal

Waarom zou een werknemer vrijwillig overuren doen als hij er geen overloon voor krijgt? Daarvoor bestaat een fiscale reden: de bezoldigingen voor de 120 bijkomende relance-uren die in 2021 en 2022 gepresteerd worden, zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen.
Opgelet: de bezoldigingen voor de eerste 100 vrijwillige overuren blijven in beginsel wel belastbaar!

In principe staat de vrijstelling van inkomstenbelastingen open voor bezoldigingen van zowel werknemers als bedrijfsleiders, maar de bezoldigingen van een bedrijfsleider die deze verkregen heeft naar aanleiding van zijn werkzaamheid als zelfstandig bedrijfsleider komen niet in aanmerking voor de vrijstelling, omdat zelfstandige bedrijfsleiders wettelijk gezien geen vrijwillige overuren kunnen presteren.

Overschrijding van het maximum

De vrijstelling is beperkt tot 120 bijkomende vrijwillige overuren per belastingplichtige. Als dat maximum wordt overschreden, wordt de vrijstelling pro rata berekend.

Als er in 2021 bezoldigingen voor minder dan 120 relance-uren werden betaald, dan kan voor het saldo een belastingvrijstelling worden verleend op de bezoldigingen voor de in 2021 gepresteerde relance-uren die pas in 2022 worden uitbetaald of toegekend. Hetzelfde geldt voor de bezoldigingen voor relance-uren die in 2022 worden gepresteerd, maar die niet volledig in 2022 zouden worden uitbetaald.

Voorbeeld
A presteert in het vierde kwartaal van 2021 40 relance-uren. Daarvan worden er 30 uitbetaald in 2021 en 10 in 2022. A presteert in 2022 het maximum van 120 relance-uren. Daarvan worden er 115 uitbetaald in 2022 en 5 in 2023. Dat betekent dat A in inkomstenjaar 2021 een vrijstelling geniet voor 30 uren, in inkomstenjaar 2022 voor 125 uren (dat is: voor 10 uren gepresteerd in 2021 en voor 115 uren gepresteerd in 2022) en in inkomstenjaar 2023 voor 5 uren (gepresteerd in 2022).

Horeca

Voor de horeca geldt al enige jaren een aparte regeling. Er geldt een vrijstelling inzake inkomstenbelastingen voor 360 of 300 overuren, naargelang er al dan niet witte kassa is.

In het eerder uitzonderlijke geval dat een werknemer eerst buiten de horeca vrijgestelde relance-uren presteert en daarna in de horeca ook nog eens vrijgestelde overuren presteert, moeten de vrijgestelde relance-uren afgetrokken worden van het contingent van de 360/300 vrijgestelde horeca-overuren.

Belastingvermindering

De vrijstelling voor relance-uren mag niet verward worden met de belastingvermindering voor overwerk met overwerktoeslag. Dat is een andere maatregel uit het sociaal akkoord: dat akkoord breidt de belastingvermindering uit die een werknemer geniet voor overwerk mét overwerktoeslag van 130 naar 180 overuren. Die maatregel is gekoppeld aan een vrijstelling voor werkgevers: zij hoeven de bedrijfsvoorheffing op de lonen voor die overuren niet door te storten aan de Schatkist.

Welnu, relance-uren komen niet in aanmerking voor de doorstortingsvrijstelling, noch voor de belastingvermindering omdat er bij relance-uren geen overwerktoeslag wordt betaald.

Tot eind 2022

De belastingvrijstelling voor relance-uren geldt alleen voor relance-uren die tot 31 december 2022 worden gepresteerd. Het aanknopingspunt is dus de datum van de prestatie. Dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om de vrijstelling nog in 2023 te genieten voor relance-uren die in de loop van 2022 werden gepresteerd, maar die pas in 2023 worden uitbetaald.