Belgische inwoners die dividenden ontvangen van Franse oorsprong zijn onderworpen aan Belgische roerende voorheffing en Franse bronbelasting. Dat is niet abnormaal. Ook bij andere buitenlandse dividenden speelt dit. Maar het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag voorziet een belastingvermindering … en de Belgische fiscus weigerde die toe te passen. Cassatie tikt de fiscus op de vingers.

Welke dubbele belasting?

We beginnen eerst even bij “dubbelbelastingverdragen”. België heeft zowat 90 verdragen met andere landen waarin afgesproken wordt wie de belasting mag heffen als een inkomen in het ene land wordt behaald door een inwoner van het andere land. Dat kan gaan over lonen die u als Belg in het buitenland behaalt of over dividenden die u ontvangt van buitenlandse vennootschappen.

Als u als Belgische inwoner in Frankrijk dividenden int, dan bent u daar in België belastingen op verschuldigd. Maar ook Frankrijk heeft, volgens het verdrag het recht om een verminderde bronheffing in te houden. Die bedroeg tot voor enkele jaren 15%. Tegenwoordig is het nog 12,8%.
Ontvangt u vandaag een dividend van 100, dan komt u dus met 87,2 terug de grens over.
Vervolgens moet u ook in België belastingen betalen en dat is aan het tarief van 30%. U houdt dus nog 61,04 over.

Belastingkrediet – FGBB

In het verdrag tussen België en Frankrijk staat ook uitdrukkelijk geschreven dat België een belastingkrediet van minstens 15% moet verlenen om de Franse bronheffing te compenseren. Dit belastingkrediet (de volledige naam is Forfaitair Gedeelte van de Buitenlandse Belasting) werd vroeger in meerdere situaties verleend, maar omdat er misbruik werd gemaakt van het belastingkrediet werd het in 1988 grotendeels afgeschaft.
Probleem is echter dat het recht op FGBB op Franse dividenden niet in de Belgische wet staat, maar wel in het verdrag tussen België en Frankrijk. En verdragen hebben voorrang op het nationale recht.

Stel dat u enkele jaren geleden een Frans dividend ontving van 100. De Franse bronheffing bedroeg toen 15%… u komt thuis met 85.
U geeft die som aan (of de bank houdt voor u roerende voorheffing in): de Belgische fiscus ontvangt 25,50 (30% van 85).

Maar volgens het verdrag moet de Belgische fiscus u minstens 15% FGBB verlenen op het netto bedrag dat u inde (op de 85 dus). De fiscus zou u dus een belastingkrediet moeten geven van 12,75. Of niet?

Hof van Cassatie

Op 15 oktober 2020 deed het Hof van Cassatie uitspraak in een dergelijke situatie. En dat was niet de eerste keer. Ook in 2017 werd de vraag over het FGBB al voorgelegd aan Cassatie. En in beide gevallen besliste het Hof dat de belastingplichtige recht heeft op een belastingkrediet van 15% op het nettobedrag van het dividend.

Voor dividenden die u in het verleden inde zijn er twee mogelijkheden. Ofwel had u al eerder bezwaar ingediend tegen de heffing, en dan zou je mogen verwachten dat de administratie nu effectief zal overgaan tot het terugstorten van het FGBB. Deed u dat nog niet, dan kan u dat nog steeds, maar u zal dan slechts 1 jaar achteruit kunnen gaan, nl. het dividend dat u dit jaar ontving. Er volgt ongetwijfeld een administratieve richtlijn die zal bepalen wie wat moet doen. U doet er ongetwijfeld goed aan om zo snel mogelijk de nodige administratieve stappen te zetten om uw rechten te vrijwaren.

En volgend jaar?

Een verdrag is niet zo maar van de ene op de andere dag aangepast. Maar het verdrag met Frankrijk is, toeval of niet, onlangs heronderhandeld en zou eigenlijk al klaar zijn. Het moet enkel nog gepubliceerd worden en door beide landen geratificeerd.
Eén van de wijzigingen in het nieuwe verdrag is precies die FGBB-bepaling. Verwacht wordt dat in de loop van 2022 het nieuwe verdrag van toepassing zal worden waardoor er geen belastingkrediet meer mogelijk is en u van een Frans dividend van 100 amper nog 60% overhoudt.