Gemengde belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verrichten. Door deze gemengde belastingplicht is er geen volledig recht op btw-aftrek. Die aftrek kan gebeuren op basis van het algemeen verhoudingsgetal of door de toepassing van het werkelijk gebruik.

Gemengde belastingplichtigen moeten het gebruik hiervan melden via een kennisgeving. Welke gegevens gemeld moeten worden, hangt af van de manier waarop de gemengde belastingplichtige het recht op aftrek uitoefent: ofwel op basis van het werkelijk gebruik, ofwel op basis van het algemeen verhoudingsgetal.

Bij een bepaling via het werkelijk gebruik moet u de volgende gegevens meedelen:

Het definitieve algemeen verhoudingsgetal, in procenten, over het voorgaande kalenderjaar (bij overgang van algemeen verhoudingsgetal naar werkelijk gebruik);

De opdeling, in procenten, van de aan de belastingplichtige aangerekende btw die:
* uitsluitend wordt gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen;
* uitsluitend wordt gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen;
* zowel wordt gebruikt voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen recht op aftrek geven en voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek geven.

Wordt het recht op aftrek uitgeoefend volgens het algemeen verhoudingsgetal, dan moet u dat percentage altijd meedelen in de btw-aangifte.

Deadline melding bijkomende gegevens

Hou er rekening mee dat het verstrekken van deze bijkomende gegevens uiterlijk verwerkt moet worden in de btw-aangifte van het eerste kwartaal of in de btw-aangifte over de maand maart wanneer de belastingplichtige maandaangiften indient (in te dienen tegen ten laatste 20 april 2024).

Paste u als belastingplichtige al op 31 december 2022 het werkelijk gebruik toe? Dan geldt nog een bijkomende formaliteit: u moet de hierboven vermelde gegevens ook nog voor het jaar 2022 verstrekken.

Wanneer u als belastingplichtige maandaangiften indient, dan moet u de bijkomende gegevens met betrekking tot 2022 uiterlijk in de btw-aangifte over mei meedelen (in te dienen tegen ten laatste 20 juni 2024). Ondernemingen die kwartaalaangiften indienen moeten dit melden in de btw-aangifte over het eerste kwartaal (in te dienen tegen ten laatste 20 april 2024).