De hervorming vennootschapsbelasting van 2017 is nu op volle snelheid. Dit houdt in dat ook de budgettaire compensatie van de meer sympathieke maatregelen zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, nu ook begint te spelen. Zoals bijvoorbeeld voor de bedrijfswagens.

Autofiscaliteit aanslagjaar 2021

De autofiscaliteit voor vennootschappen is de laatste jaren meerdere keren gewijzigd. Hoe ziet die er uit voor aanslagjaar 2021? Ter verduidelijking: we spreken over aanslagjaar 2021 als de vennootschap haar boekhouding afsluit op of na 31/12/2020. Sluit een vennootschap haar boekhouding af vóór 31/12/2020 dan zijn de inkomsten van dat jaar onderworpen aan de regels vennootschapsbelasting van aanslagjaar 2020.
Belangrijke opmerking: als u uw boekjaar wijzigt, dan worden de gevolgen van die wijziging voor de toepassing van nieuwe wetgeving vaak genegeerd. Vraag uw adviseur hier zeker naar vooraleer u een beslissing neemt.

Aftrekbaarheid aan 120%

Een eerste maatregel betreft de aftrekbaarheid a rato van 120% van sommige uitgaven/investeringen. In de mobiliteitssector denken we dan in het bijzonder aan de 120% aftrekbaarheid van elektrische wagens en van het collectief vervoer van werknemers voor woon-werkverplaatsingen. Die 120% verdwijnt en wordt nu een 100% aftrek.

Een ander speciaal geval is de fiets die u als werkgever ter beschikking stelt aan personeel. Die is in de vennootschapsbelasting voortaan ook maar 100% aftrekbaar (voorheen: 120%). Maar in de personenbelasting blijft die aftrekbaarheid aan 120% wel behouden.

Bedrijfswagens

Voor alle voertuigen die een vennootschap heeft (ongeacht of ze ter beschikking gesteld worden van het personeel of niet) geldt vanaf aanslagjaar 2021 een nieuwe formule voor de berekening van de aftrekbaarheid.
Vroeger moest u het aftrekpercentage opzoeken in een tabel met de C02-uitstoot van het voertuig. Afhankelijk van de schijf waarin u zat, had u dan een aftrek van 50% (+ 195 gr/km CO2 voor diesels en 210 gr/km CO2 voor benzinewagens) tot 100%(- 60 gr/km CO2) en 120% voor elektrische wagens. Die berekening wordt nu vervangen door een formule die van toepassing is voor alle wagens (ook wagens zonder uitstoot).
De nieuwe formule luidt : [120% – (0,5 * X gr CO2/km)] * brandstofcoëfficiënt
Die brandstofcoëfficiënt is 1 voor dieselvoertuigen, 0,90 voor auto’s met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale pk en 0,95 voor alle andere voertuigen (waaronder 100% elektrische voertuigen, benzinevoertuigen en voertuigen op waterstof).

CO2 van hybride voertuigen

Als uw vennootschap een voertuig bezit (eigendom, lease, …) dat deels elektrisch wordt aangedreven en deels door diesel of benzine, dan is de bovenstaande formule ook nog steeds toepassing. De aftrek is dan gebaseerd op de CO2-uitstoot zoals die vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest. Met ingang van 1 januari 2020 is daar echter een uitzondering op gekomen.

De fiscus stelde vast dat bepaalde luxe-voertuigen werden ingeschreven als hybride wagen maar dat in de praktijk de elektrische aandrijving slechts een beperkt vermogen had. Om dit misbruik te bestrijden, werd de notie van ‘valse hybride’ ingevoerd. Een valse hybride is een voertuig dat uitgerust is met een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer. In een dergelijk geval mag u niet kijken naar het CO2-uitstootgehalte vermeld op het gelijkvormigheidsattest maar naar de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. De lijst van die voertuigen werd eind februari gepubliceerd op de website van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voordelen_van_alle_aard/).
Als er geen overeenstemmend voertuig is, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Voordelen van alle aard

Stelt u een bedrijfswagen ter beschikking van medewerkers, dan moet u naast de bovenstaande aftrekbeperking ook nog rekening houden met een andere ‘ontradende’ maatregel inzake bedrijfswagens.
De medewerker verkrijgt een voordeel van alle aard als hij/zij rondrijdt met een voertuig van de werkgever. Dat voordeel wordt forfaitair berekend op basis van de cataloguswaarde van het voertuig, de leeftijd, de CO2-uitstoot…
Welnu, 17% van het bedrag van het voordeel wordt opgenomen in de belastbare basis in de vennootschapsbelasting. Als u er ook een tankkaart bij geeft, bedraagt het bedrag dat u moet toevoegen voor de vennootschapsbelasting zelfs 40% van het voordeel van alle aard.

De complexiteit van de mobiliteitsfiscaliteit is niet echt verminderd. Met de invoering van het mobiliteitsbudget zijn er nog tal van mogelijkheden bij gekomen waardoor de fiscaliteit van uw tussenkomst in de verplaatsingen van uw werknemers nog meer op een doolhof begint te lijken. Bedrijfswagenfiscaliteit is niet voor doetjes…