De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Berekening van het voordeel van alle aard

De formule voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard verbonden aan een bedrijfswagen is: cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

De cataloguswaarde is de prijs die voor het voertuig betaald moet worden, inclusief BTW en inclusief eventuele opties, maar zonder rekening te houden met enige korting.

Het leeftijdspercentage: het ‘voordeel’ daalt ook naarmate het voertuig ouder wordt. Per jaar gaat er 6% af. U begint dus met 100%, het jaar erna 94%, dan 88%. En zo tot het minimum: 70%.

Ten slotte is er het CO2-percentage (of CO2-coëfficiënt). Dat percentage bedraagt standaard 5,5%.
Deze 5,5% moet u verhogen of verlagen naargelang de CO2-uitstoot van het voertuig hoger of lager is dan de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark in de 12 maanden voor oktober van het jaar vóór het belastbaar tijdperk.
Voor de inkomsten van 2021 kijkt u naar de gemiddelde uitstoot van oktober 2019 tot september 2020. Geen nood: die norm wordt jaarlijks in de loop van december bekendgemaakt.
Voor inkomstenjaar 2021 bedraagt de gemiddelde uitstoot:

102 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; en

84 g/km voor voertuigen met dieselmotor.

Dat is een daling ten aanzien van vorige jaren. In 2020 waren de gemiddelden resp. 111 g/km en 91 g/km. en in 2019, resp. 107 g/km en 88 g/km.

Voor elke gram CO2 dat uw voertuig onder of boven het gemiddelde zit, wordt het standaardpercentage van 5,5% verhoogd of verlaagd met 0,1%. Het percentage moet tussen 4% en 18% liggen. Heeft uw diesel-voertuig bijvoorbeeld een CO2-uitstoot van 100, dan is het CO2-percentage gelijk aan 5,5 + [0,1 x (100 – 84)]. Dus 5,5 + 1,6: het CO2-percentage is 7,1%.

Ten slotte voorziet de wet ook nog dat het voordeel niet lager mag zijn dan 1.370 euro (voor inkomstenjaar 2021).

Lager voordeel bij een hogere gemiddelde CO2-uitstoot

In 2019 en 2020 steeg de gemiddelde CO2-uitstoot met als gevolg dat voor voertuigen met gelijke CO2-uitstoot het voordeel daalde. Dat was natuurlijk niet wat de regering voor ogen had toen ze de nieuwe berekeningswijze invoerde. De voornaamste reden voor de stijging van de gemiddelde CO2-uitstoot is wellicht de toename van het aantal SUV’s en gelijkaardige voertuigen op ons wegennet.

Voor 2021 daalde het gemiddelde wel, maar het is niet uit te sluiten dat de volgende jaren die CO2-uitstoot weer zal dalen.
Daarom werd recent een wet ingevoerd die moet beletten dat de gemiddelde CO2-uitstoot weer kan stijgen. De wet bepaalt dat vanaf inkomstenjaar 2021:

De referentie-CO2-uitstoot van het betrokken jaar niet hoger mag zijn dan die van het voorgaande jaar.

Als de gemiddelde CO2-uitstoot lager is dan de waarde van het voorgaande jaar, zal men de meest recente gebruiken in de berekeningsformule.

Is de nieuwe waarde hoger dan de waarde van het voorgaande jaar, dan blijft men de referentiewaarden van het voorgaande kalenderjaar gebruiken.

Hoewel het niet helemaal uit te sluiten valt, is de kans dat de gemiddelde CO2-uitstoot weer zal stijgen eerder klein. Met de nieuwe aangekondigde maatregelen zullen de bedrijfswagens steeds meer elektrisch worden. Daardoor zal de CO2-uitstoot een sterke duik maken. Voor werknemers en bedrijfsleiders betekent dit dat het belastbaar voordeel van de wagen die ze hebben, even fors omhoog zal gaan.