Is uw vennootschap onderworpen aan de vennootschapbelasting? Dan moet u jaarlijks een bijdrage betalen die bestemd is voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. De bijdrage moet uiterlijk op 30 juni zijn betaald. In sommige gevallen kan uw vennootschap worden vrijgesteld.

Bedrag

Vennootschappen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een vennootschapsbijdrage te betalen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Die bijdrage moet jaarlijks worden betaald en is afhankelijk van de omvang van uw vennootschap. Het is een forfaitair bedrag en wordt elk jaar geïndexeerd.
Er gelden twee tarieven: een algemeen tarief en bijzonder tarief voor grote vennootschappen. Voor 2010 is het algemeen tarief gelijk aan 347,50 euro voor vennootschappen met een balanstotaal dat niet hoger is dan 588.005,65 euro. Het bijzonder tarief bedraagt 852,50 euro. De bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2009.

Timing

U moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen:

vóór 1 juli van ieder bijdragejaar; of

uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de datum waarop uw vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf; of

tijdens het jaar van oprichting: vóór 1 juli wanneer uw vennootschap rechtspersoonlijkheid kreeg in januari, februari of maart; of uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin rechtspersoonlijkheid werd verworven als uw vennootschap rechtspersoonlijkheid kreeg vanaf 1 april.

Tijdelijke vrijstelling

Sommige vennootschappen betalen geen bijdrage tijdens de eerste drie jaar na hun oprichting. Aan die tijdelijke vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

u moet een personenvennootschap hebben, dit zijn alle vennootschappen behalve de naamloze vennootschap (NV), de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen;

uw vennootschap moet ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Burgerlijke vennootschappen (vrije beroepen) kunnen geen vrijstelling krijgen;

de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten mogen niet meer dan drie jaar zelfstandig zijn geweest (ook niet in bijberoep) in de periode van tien jaar die voorafgaat aan de oprichting van de vennootschap.

Enkel een attest van de FOD Financiën-Directe Belastingen (Controle Vennootschappen) wordt als bewijs aanvaard. U kan dit attest gratis verkrijgen bij de Controle van de Belastingen waarbij uw vennootschap de aangifte in de vennootschapsbelasting moet indienen. Vervolgens stuurt u dit attest naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling wegens non-activiteit

Als u gedurende het volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit hebt uitgeoefend, kan u voor dat jaar worden vrijgesteld. Let op, ook een inactieve vennootschap moet een aangifte indienen. Pas wanneer een aangifte wordt ingediend, kan de fiscus een attest van non-activiteit afleveren en is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Definitieve vrijstelling

U moet geen jaarlijkse bijdrage meer betalen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

uw vennootschap is failliet verklaard;

uw vennootschap heeft een gerechtelijk akkoord verkregen;

uw vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening en het uittreksel uit de vereffeningsakte is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Ter info. Betaalde bijdragen worden niet terugbetaald.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als werkend vennoot, bestuurder of zaakvoerder bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen, de verhogingen en de kosten. Dit betekent dat u verplicht bent om de hele schuld af te lossen en dus niet alleen een evenredig deel ervan.
Betaalt u te laat, dan volgt per maand een verhoging van 1% op de verschuldigde bijdrage. Die verhogingen gaan verder tot en met de maand waarin de schuld wordt betaald of tot het ogenblik waarop een gerechtelijke procedure wordt ingeleid. Alleen als u zich kan beroepen op overmacht, kan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de betaling van de verhogingen geheel of gedeeltelijk verzaken.