In 2024 treedt de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie in werking, een reeks wetten en decreten die een nieuwe standaard markeren rond duurzaamheidsrapportering. Ruim 50.000 grote en kleine ondernemingen zullen geïmpacteerd worden.

Corporate Sustainability Reporting Directive in een notendop

Op 5 januari 2023 trad de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) in werking. Een brede groep van kleine, middelgrote en grote bedrijven moet vanaf dan verplicht rapporteren rond duurzaamheid. De strengere regels moeten leiden tot meer transparantie over de impact van bedrijven op mens en milieu.

teCSRD vs NFRDxt

De CSRD bouwt voort op de Richtlijn Niet-financiële Rapportage (NFRD) die in 2014 door de EU werd aangenomen. De NFRD is over het algemeen van toepassing op grote ondernemingen van openbaar belang die in Europa actief zijn en meer dan 500 werknemers hebben (ongeveer 11.000 bedrijven). De reikwijdte van de CSRD breidt die van de NFRD sterk uit. Ten eerste door de uitbreiding van het aantal bedrijven dat moet rapporteren – van 11.000 naar meer dan 50.000. Ten tweede is de hoeveelheid niet-financiële informatie waarover bedrijven moeten rapporteren onder CSRD potentieel toegenomen.

CSRD vereist dat bedrijven rapporteren aan de hand van een reeks duurzaamheidscriteria, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), opgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Waarover moet gerapporteerd worden?

De ESRS zijn onderverdeeld in 12 verschillende sectoroverschrijdende en thematische standaarden, waaronder:

Transversaal: algemene vereisten en informatieverschaffing

Milieu: klimaatverandering, vervuiling, water en mariene hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen, gebruik van hulpbronnen en circulaire economie

Sociaal: werknemers (direct en toeleveringsketen), lokale gemeenschappen, consumenten en eindgebruikers

Bestuur: zakelijk gedrag

Naast de horizontale en thematische standaarden gelden ook de volgende aanvullende standaarden:

Sectorspecifiek: Van toepassing op bepaalde sectoren, waaronder: (i) mijnbouw, steengroeven en kolenwinning, (ii) olie en gas, (iii) wegvervoer, en (iv) landbouw, veeteelt en visserij.

MKB-normen: Van toepassing op MKB-ondernemingen die rapporteren in januari 2027. Deze standaarden worden uiterlijk juni 2024 door de Europese Commissie goedgekeurd.

Niet-EU-normen: Van toepassing op binnen de scope vallende entiteiten die hun hoofdkantoor niet in de EU hebben.

Gefaseerde invoering van CSRD

De Europese Commissie heeft voorzien in een gefaseerde invoering van bepaalde toelichtingsvereisten. Zo mogen de meeste bedrijven de rapportage over financiële effecten die voortvloeien uit duurzaamheidsrisico’s en -kansen de eerste één tot drie verslagjaren uitstellen. Daarnaast mogen bedrijven of groepen bedrijven met 750 of minder werknemers de eerste 1-2 verslagjaren de informatie achterwege laten die betrekking heeft op broeikasgasemissies, biodiversiteit en sociale aangelegenheden.