Vennootschappen die economisch, financieel en organisatorisch een groep vormen, kunnen voor deze groep een btw-eenheid oprichten. Het gevolg is dat ze voor btw-doeleinden als één belastingplichtige worden beschouwd zodat intra-groep verrichtingen niet aan btw onderworpen zijn. De administratie versoepelde recent de voorwaarden voor zo’n btw-eenheid.

 Voordelen van de btw-eenheid

Het voornaamste voordeel van een btw-eenheid is het gegeven dat de verrichtingen tussen leden van de groep van vennootschappen buiten de werkingssfeer van btw vallen. Daarmee bespaart u als belastingplichtige alvast de voorfinanciering van btw die u onmiddellijk moet doorstorten tegenover de aftrek van diezelfde btw die u mogelijkerwijze pas later zal kunnen aftrekken.
De btw-eenheid wordt ook gebruikt om de btw-aftrek te optimaliseren als er in de groep een patrimoniumvennootschap zit. Als die patrimoniumvennootschap de onroerende goederen verhuurt aan de andere leden van de groep dan zit er geen btw op de huurprijs (er zijn daar wel wat uitzonderingen op) waardoor de patrimoniumvennootschap de btw die ze betaalde voor de verwerving van het onroerend goed niet kan aftrekken.
Maar als die patrimoniumvennootschap in een btw-groep zit dan valt de verhuring aan een ander groepslid buiten de btw. Daardoor wordt de btw-positie van die patrimoniumvennootschap niet langer beïnvloed door die verhuring. Er wordt dan gekeken of deze patrimoniumvennootschap andere verrichtingen stelt die wel onderworpen zijn aan de btw. Is dat het geval, dan kan de btw betaald bij de verwerving van het onroerend goed afgetrokken worden van de btw die de vennootschap inde bij die andere verrichtingen.

Btw-eenheid: de voorwaarden

Om een btw-eenheid te kunnen creëren, moeten enkele voorwaarden gerespecteerd worden:

U moet er voor kiezen;

U moet minstens met 2 zijn;

Alle leden moeten Belgische belastingplichtigen zijn (natuurlijke personen of rechtspersonen);

De leden moeten a) financieel, b) organisatorisch en c) economisch nauw met elkaar verbonden zijn.

De fiscus schrijft voor dat er sprake is van een nauwe economische band als:

de voornaamste werkzaamheid van elk lid van dezelfde aard is, of

de werkzaamheden elkaar aanvullen of beïnvloeden of kaderen in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel, of

de werkzaamheid van de ene belastingplichtige geheel of gedeeltelijk wordt uitgeoefend ten behoeve van de anderen.

De fiscus eiste tot nog toe dat deze situatie al bestond op het ogenblik dat u de btw-eenheid aanvroeg. Dat ligt moeilijk als u een vennootschap opricht die nog moet beginnen te verhuren (bv. omdat het gebouw nog niet is opgericht). Voortaan aanvaardt de fiscus echter de toekomstige verhuur van een gebouw als die op het tijdstip van de aanvraag voor de btw-eenheid nog in oprichting is. U moet dan wel een notariële akte van onroerende verhuur kunnen voorleggen bij de aanvraag. Eventueel moet u daar ook een stedenbouwkundige vergunning aan toevoegen. Noteer ook nog dat de identificatie van de btw-eenheid en de ingebruikneming van het gebouw in hetzelfde kalenderjaar moeten plaatshebben.

Andere versoepelingen

De belastingadministratie versoepelde ook op andere punten haar standpunten. Zo bevestigt de administratie nu expliciet dat een btw-eenheid vrijwillig kan ontbinden binnen de drie jaar na de oprichting ervan. Dat was voorheen niet helemaal duidelijk.
Als een bestaande btw-plichtige toetreedt tot een btw-eenheid, dan moet er in principe een btw-herziening gebeuren op de btw die werd afgetrokken op de bedrijfsmiddelen. De btw-plichtige moet dat in zijn/haar laatste btw-aangifte opnemen en vervolgens het bedrag van die btw betalen.
Aan de andere kant kan de btw-eenheid ook een btw-herziening doorvoeren (als de btw-eenheid een volledige btw-plichtige is, is dat voor exact hetzelfde bedrag). Het is uiteindelijk een nuloperatie maar u zit wel met een voorfinanciering. De administratie aanvaardt dat beide herzieningen elkaar compenseren maar daartoe moet u toestemming krijgen van de belastingadministratie. De administratie verduidelijkt nu dat zowel het bedrag van de positieve herziening als dat van de negatieve herziening in de btw-aangifte moet worden opgenomen. Dat was tot nog toe niet zo duidelijk.

Interessant

De btw-eenheid heeft zeker voordelen. Maar of ze voor uw eigen situatie geschikt is moet u zeker (laten) onderzoeken.