Jaarlijks moet u onroerende voorheffing betalen op de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent. U krijgt daarvoor elk jaar een aanslagbiljet toegestuurd. Dat aanslagbiljet mag u dit jaar tussen begin mei en einde augustus verwachten.

U moet jaarlijks onroerende voorheffing betalen op de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent zoals uw woning, een appartement aan de zee of chalet in de Ardennen. Die onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen. U kan mogelijks van een aantal verminderingen van onroerende voorheffing genieten, indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

Onroerende voorheffing op basis van kadastraal inkomen

De onroerende voorheffing wordt geheven op het geïndexeerd kadastraal inkomen. Dat kadastraal inkomen (KI) wordt geacht het jaarlijks netto-inkomen van het onroerend goed te vertegenwoordigen en wordt elk jaar geïndexeerd. De indexatie gebeurt door de vermenigvuldiging met een coëfficiënt. Voor inkomsten van het jaar 2010 is de indexeringscoëfficiënt dezelfde als die van 2009 en bedraagt 1,5461.

Het KI van een onroerend goed wordt vastgesteld door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, sector Kadaster. Zij kennen aan ieder onroerend goed een kadastraal inkomen toe. Zij leggen tevens een kadastrale legger aan met een beschrijving van de onroerende goederen.

De aanslagvoet van de onroerende voorheffing omvat het basistarief en de provinciale en gemeentelijke opcentiemen.

Vermindering voor gezinslasten en bescheiden woning

Als eigenaar van een woning krijgt u automatisch een vermindering van onroerende voorheffing in de volgende gevallen. Deze verminderingen gelden voor het Vlaamse Gewest.

Gezinslasten: op basis van het aantal kinderen die recht geven op kinderbijslag, wordt de onroerende voorheffing verminderd met een vast bedrag voor gezinslasten. Dat bedrag wordt bepaald op basis van het aantal kinderen die recht geven op kinderbijslag en varieert tussen 6,90 euro voor 2 kinderen tot 49,35 euro voor 10 kinderen. Kinderen boven het tiende geven elk recht op een verhoging van de vermindering met 6,90 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2010, inkomsten 2009). Gehandicapte kinderen worden voor twee gerekend.

Bescheiden woning: als u een woning betrekt met een KI van minder dan 745 euro, dan kan u een vermindering van onroerende voorheffing genieten van 25%.

Handicap en invaliditeit: groot oorlogsinvaliden kunnen rekenen op een vermindering van 20%. De vermindering voor gehandicapte personen wordt berekend alsof het om gehandicapte kinderen gaat (zie ‘gezinslasten’).

Energiezuinige woningen: sinds aanslagjaar 2009 werd in het Vlaams Gewest een nieuwe vermindering van de onroerende voorheffing ingevoerd voor de energiezuinige onroerende goederen.

Leegstaande woningen: voor woningen die u niet meer betrekt en die gedurende ten minsten 90 dagen leegstaan, kan u een vermindering van onroerende voorheffing krijgen op basis van de periode van leegstand gedurende het jaar. Deze vermindering vervalt wanneer de woning gedurende meer dan 12 maanden leegstaat.