De fiscus heeft het nieuwe formulier voor de rechtspersonenbelasting gepubliceerd. Rechtspersonen moeten hun aangifte elektronisch of op papier indienen voor 15 september 2011.

Elektronisch aangifteformulier

De RPB-aangifte kan ingevuld worden via www.myminfin.be (klikken op ‘Formulieren’). U kan de aangifte elektronisch invullen, maar nog niet officieel per internet indienen. Eens u de aangifte heeft ingevuld, dan moet de aangifte afdrukken, waarmerken, dagtekenen en ondertekenen. Dit document moet u samen met de originele aangifte indienen bij de fiscus.

Slechts één nieuwe code

Het nieuwe formulier bevat slechts één nieuwe code. U moet het belastbaar bedrag van de ‘financiële voordelen of voordelen van alle aard’ (vak III.) voortaan vermelden naast code 135 (in plaats van code 139).

Verder is de nieuwe aangifte identiek aan deze van vorig jaar (aanslagjaar 2010).

Indienen voor 15 september 2011

U moet de RPB-aangifte voor het aanslagjaar 2011 indienen voor 15 september 2011.

Drie categorieën van rechtspersonen

De inkomsten van rechtspersonen zonder winstoogmerk worden belast in de rechtspersonenbelasting. Het gaat voornamelijk om vzw’s, stichtingen en openbare overheden.

Onder de rechtspersonenbelasting worden de beroepsinkomsten niet belast. De belasting op de roerende en onroerende inkomsten beperkt zich tot de ingehouden voorheffingen (roerende en onroerende voorheffing).

Er zijn drie categorieën belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting:

de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de ocmw’s en de openbare godsdienstige verenigingen (kerkfabrieken);

de intercommunale verenigingen en bepaalde instellingen : de Nationale Delcrederedienst, de Waalse Regionale Maatschappij voor Openbaar Personenvervoer, de Vlaamse Vervoermaatschappij, de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, enz.;

de vennootschappen en verenigingen, zoals de vzw’s die zich niet met exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden.